Określenie wzorcowego planu kont dla banków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.946 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzorcowy plan kont dla banków, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. poz. 1202).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW

ZESPÓŁ 0
Aktywa trwałe
01Dotacje
010Dotacje
02Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziały i akcje mniejszościowe
020Udziały i akcje w podmiotach finansowych zależnych
021Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych zależnych
022Udziały i akcje w podmiotach finansowych współzależnych
023Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych współzależnych
024Udziały i akcje w podmiotach finansowych stowarzyszonych
025Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych stowarzyszonych
026Udziały i akcje mniejszościowe w podmiotach finansowych
027Udziały i akcje mniejszościowe w podmiotach niefinansowych
028Odpisy z tytułu utraty wartości
03Rzeczowe aktywa trwałe
030Nieruchomości
031Pozostałe środki trwałe
032Środki trwałe w budowie
033Nieruchomości zaliczane do inwestycji
038Odpisy z tytułu utraty wartości
039Umorzenia
04Wartości niematerialne i prawne
040Wartości niematerialne i prawne
048Odpisy z tytułu utraty wartości
049Umorzenia
05Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy
050Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte na podstawie umów leasingu finansowego
051Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
052Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oddane w leasing operacyjny
053Rzeczowy majątek trwały oddany w najem lub w dzierżawę
058Odpisy z tytułu utraty wartości
059Umorzenia
06Pozostałe aktywa trwałe
060Nakłady na wartości niematerialne i prawne
068Odpisy z tytułu utraty wartości
09Aktywa trwałe przejęte za długi i przeznaczone do sprzedaży
090Nieruchomości
091Pozostałe środki trwałe
092Środki trwałe w budowie
094Wartości niematerialne i prawne
095Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
096Pozostałe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
098Odpisy z tytułu utraty wartości
ZESPÓŁ 1
Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi
10Kasa
100Gotówka (banknoty oraz monety)
101Czeki podróżnicze
102Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne
103Znaki wartościowe
104Czeki podróżnicze własnej emisji
105Czeki bankierskie
11Należności i zobowiązania wobec banku centralnego
110Operacje bieżące z bankiem centralnym
1100konto bieżące nostro
1101konto bieżące loro
111Operacje terminowe z bankiem centralnym
1110lokaty
1111depozyty
112Aukcyjny obrót papierami wartościowymi
1120lokaty
1121pożyczki
113Operacje refinansowe
1130redyskonto weksli
1131kredyt lombardowy
1132kredyt refinansowy na realizację programu naprawczego
1133kredyt refinansowy na inwestycje centralne
1134kredyt na odsetki skapitalizowane od kredytów na inwestycje centralne
1135kredyt refinansowy na uzupełnienie zasobów pieniężnych
1136inne kredyty refinansowe
1139kredyty niespłacone w terminie
114Inne operacje z bankiem centralnym
1140należności
1141zobowiązania
119Odsetki od operacji z bankiem centralnym
1190należności
1191zobowiązania
12Należności normalne od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe
120Rachunki bieżące
1200konto bieżące nostro
1201konto bieżące loro
122Lokaty
123Kredyty i pożyczki
1230różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
124Skupione wierzytelności
1240różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
125Zrealizowane gwarancje
127Inne należności
128Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
129Odsetki
1290należności
1291zobowiązania
13Należności pod obserwacją od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
132Lokaty
133Kredyty i pożyczki
1330różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
134Skupione wierzytelności
1340różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
135Zrealizowane gwarancje
137Inne należności
138Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
139Odsetki
14Należności poniżej standardu od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
142Lokaty
143Kredyty i pożyczki
1430różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
144Skupione wierzytelności
1440różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
145Zrealizowane gwarancje
147Inne należności
148Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
149Odsetki
15Należności wątpliwe od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
152Lokaty
153Kredyty i pożyczki
1530różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
154Skupione wierzytelności
1540różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
155Zrealizowane gwarancje
157Inne należności
158Rezerwy celowe
159Odsetki
16Należności stracone od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
162Lokaty
163Kredyty i pożyczki
1630różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
164Skupione wierzytelności
1640różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
165Zrealizowane gwarancje
167Inne należności
168Rezerwy celowe
169Odsetki
17Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
170Rachunki bieżące
171Depozyty terminowe i zablokowane
172Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia bieżące i terminowe
173Kredyty i pożyczki
175Należności i zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
177Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania
1770zobowiązania podporządkowane
1771inne zobowiązania
178Rezerwy celowe
179Odsetki
1790należności
1791zobowiązania
18Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od podmiotów finansowych
180Rachunki bieżące
181Lokaty
182Depozyty terminowe i zablokowane
183Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane
1830kredyty i pożyczki udzielone
1831kredyty i pożyczki otrzymane
184Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży
185Skupione wierzytelności
186Zrealizowane gwarancje
187Inne należności i zobowiązania
1870inne należności
1871inne zobowiązania
188Odsetki
1880należności
1881zobowiązania
19Inne operacje z podmiotami finansowymi
190Należności
191Zobowiązania
ZESPÓŁ 2
Operacje z podmiotami niefinansowymi
20Należności normalne od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe
200Kredyty
2000różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
204Skupione wierzytelności
2040różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
205Zrealizowane gwarancje
207Inne należności
208Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
209Odsetki
21Należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
210Kredyty
2100różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
214Skupione wierzytelności
2140różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
215Zrealizowane gwarancje
217Inne należności
218Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
219Odsetki
22Należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
220Kredyty
2200różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
224Skupione wierzytelności
2240różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
225Zrealizowane gwarancje
227Inne należności
228Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
229Odsetki
23Należności wątpliwe od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
230Kredyty
2300różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
234Skupione wierzytelności
2340różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
235Zrealizowane gwarancje
237Inne należności
238Rezerwy celowe
239Odsetki
24Należności stracone od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
240Kredyty
2400różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
244Skupione wierzytelności
2440różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
245Zrealizowane gwarancje
247Inne należności
248Rezerwy celowe
249Odsetki
27Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
270Rachunki bieżące
271Depozyty terminowe i zablokowane
272Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia - bieżące i terminowe
273Kredyty i pożyczki
274Rachunki oszczędnościowe - bieżące i terminowe
275Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
276Bony oszczędnościowe
277Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania
2770zobowiązania podporządkowane
2771inne zobowiązania
278Rezerwy celowe
279Odsetki
2790należności
2791zobowiązania
28Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od podmiotów niefinansowych
280Rachunki bieżące
281Lokaty
282Depozyty terminowe i zablokowane
283Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane
2830kredyty i pożyczki udzielone
2831kredyty i pożyczki otrzymane
284Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży
285Skupione wierzytelności
286Zrealizowane gwarancje
287Inne należności i zobowiązania
2870inne należności
2871inne zobowiązania
288Odsetki
2880należności
2881zobowiązania
29Inne operacje z podmiotami niefinansowymi
290Należności
291Zobowiązania
ZESPÓŁ 3
Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi
30Należności normalne od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe
300Kredyty
3000różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
304Skupione wierzytelności
3040różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
305Zrealizowane gwarancje
307Inne należności
308Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
309Odsetki
31Należności pod obserwacją od instytucji samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
310Kredyty
3100różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
314Skupione wierzytelności
3140różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
315Zrealizowane gwarancje
317Inne należności
318Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
319Odsetki
32Należności poniżej standardu od instytucji samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe
320Kredyty
3200różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
324Skupione wierzytelności
3240różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
325Zrealizowane gwarancje
327Inne należności
328Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
329Odsetki
33Należności wątpliwe od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
330Kredyty
3300różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
334Skupione wierzytelności
3340różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
335Zrealizowane gwarancje
337Inne należności
338Rezerwy celowe
339Odsetki
34Należności stracone od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
340Kredyty
3400różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
344Skupione wierzytelności
3440różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
345Zrealizowane gwarancje
347Inne należności
348Rezerwy celowe
349Odsetki
37Zobowiązania i pozostałe należności od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
370Rachunki bieżące
371Depozyty terminowe i zablokowane
372Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia - bieżące i terminowe
373Kredyty i pożyczki
375Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
377Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania
3770zobowiązania podporządkowane
3771inne zobowiązania
378Rezerwy celowe
379Odsetki
3790należności
3791zobowiązania
38Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od instytucji rządowych i samorządowych
380Rachunki bieżące
381Lokaty
382Depozyty terminowe i zablokowane
383Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane
3830kredyty i pożyczki udzielone
3831kredyty i pożyczki otrzymane
384Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży
385Skupione wierzytelności
386Zrealizowane gwarancje
387Inne należności i zobowiązania
3870inne należności
3871inne zobowiązania
388Odsetki
3880należności
3881zobowiązania
39Inne operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi
390Należności
391Zobowiązania
ZESPÓŁ 4
Papiery wartościowe
40Transakcje z zobowiązaniem do odkupu
400Kupno papierów wartościowych z otrzymanym zobowiązaniem do odkupu
401Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym zobowiązaniem do odkupu
409Odsetki
4090należności
4091zobowiązania
41Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu
410Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału przeznaczone do obrotu
411Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału przeznaczone do obrotu
4110różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
4111różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
412Inne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
413Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przedstawiające prawo do kapitału
414Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy nieprzedstawiające prawa do kapitału
4140różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
4141różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
415Inne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
419Odsetki
42Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży/papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
420Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału
421Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału
4210różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
4211różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
422Inne papiery wartościowe
428Odpisy z tytułu utraty wartości
4281odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
4282odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
4283odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
429Odsetki
43Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności/papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
430Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału
4300różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
4301różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
431Inne papiery wartościowe
438Odpisy z tytułu utraty wartości
4381odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)
4382odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)
4383odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)
439Odsetki
46Emisja własnych papierów wartościowych
460Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu
4601różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
4602różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
461Papiery wartościowe, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu
4611różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
4612różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
462Listy zastawne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu
4621różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
4622różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
463Listy zastawne, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu
4631różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
4632różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
464Skupione listy zastawne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu
4641różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
4642różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
465Skupione listy zastawne, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu
4651różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
4652różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
469Odsetki
ZESPÓŁ 5
Operacje różne
50Rozrachunki międzybankowe
500Skupione czeki
501Rozrachunki międzybankowe
5010należności z tytułu rozrachunków międzybankowych
5011zobowiązania z tytułu rozrachunków międzybankowych
51Rozrachunki międzyoddziałowe
510Rozrachunki centrali z oddziałami
511Rozrachunki pomiędzy oddziałami
512Rozrachunki z biurami maklerskimi
52Rozliczenia w operacjach papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi
520Rozliczenia z bankami pośredniczącymi w obrocie
522Rozliczenia z emitentami papierów wartościowych
523Rozliczenia sprzedaży papierów wartościowych
524Rozliczenia z tytułu operacji instrumentami pochodnymi
525Rozliczenia z tytułu zakupu opcji
526Rozliczenia z tytułu sprzedaży opcji
527Aktywa i zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
53Koszty i przychody rozliczane w czasie
530Koszty zapłacone z góry
531Przychody pobierane z góry
532Koszty do zapłacenia
533Przychody do otrzymania
534Ujemna wartość firmy
536Premie związane z emisją własnych papierów wartościowych
537Rozliczenia różnic z tytułu transakcji swap
54(skreślona)
55Wierzyciele i dłużnicy różni, rezerwy celowe, odpisy aktualizujące wartość
550Dłużnicy różni
551Wierzyciele różni
552Rozliczenia z tytułu obsługi zastępczej z Pocztą Polską
553Rozliczenia publicznoprawne
554Rozliczenia z tytułu kart płatniczych
555Rozliczenia z tytułu dopłat na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
556Rozliczenia z funduszami powołanymi w ramach struktury banku
558Odpisy aktualizujące wartość
559Odsetki
5590należności
5591zobowiązania
56Rozliczenia z tytułu przewłaszczeń
560Rozliczenia z tytułu aktywów przejętych za długi
57Zapasy
570Zapasy związane z działalnością uboczną banku
571Zapasy do zbycia przejęte za długi
578Odpisy z tytułu utraty wartości
58Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego oraz inne rezerwy
580Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
581Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
582Rezerwy na przyszłe zobowiązania
583Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
584Rezerwa na ryzyko ogólne
585Rezerwa na zabezpieczenie listów zastawnych
59Konta techniczne
590Pozycje wymiany
599Równowartość pozycji wymiany
ZESPÓŁ 6
Fundusze własne
60Fundusze własne podstawowe
600Kapitał (fundusz) podstawowy
601Należne wpłaty na kapitał podstawowy
602Akcje własne
603Kapitał (fundusz) zapasowy
604Kapitał (fundusz) rezerwowy
605Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej
606Wynik z lat ubiegłych
607Pozostałe fundusze
61Fundusze własne uzupełniające
611Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny/inne całkowite dochody
6110rzeczowych aktywów trwałych
6111aktywów finansowych
6112wartości niematerialnych i prawnych
6113z tytułu różnic kursowych
6114aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6115efektywnej części zabezpieczenia przepływów pieniężnych
6116efektywnej części zabezpieczenia inwestycji w podmiotach zagranicznych
612Inne fundusze
65Wynik finansowy
650Wynik finansowy w trakcie zatwierdzania
652Podatek dochodowy
653Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
ZESPÓŁ 7
Koszty i straty
70Koszty operacji z podmiotami finansowymi
700Odsetki
702Prowizje
707Inne koszty
71Koszty operacji z podmiotami niefinansowymi
710Odsetki
712Prowizje
717Inne koszty
72Koszty operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi
720Odsetki
722Prowizje
727Inne koszty
73Koszty operacji instrumentami finansowymi
730Odsetki od operacji instrumentami finansowymi z otrzymanym zobowiązaniem do odkupu
731Koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonymi do obrotu
732Koszty operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży/koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi przez inne całkowite dochody
733Koszty operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności/koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi według zamortyzowanego kosztu
734Koszty z tytułu emisji instrumentów finansowych
735Koszty z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych
737Inne koszty
74Inne koszty z operacji finansowych
741Koszty z operacji wymiany
742Koszty z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi
743Koszty z operacji instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi
745Koszty z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych
746Koszty z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych
747Pozostałe koszty
75Koszty działania banku i amortyzacja
750Koszty osobowe
751Koszty rzeczowe
752Podatki i opłaty
753Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
754Koszty uboczne
755Odpisy amortyzacyjne
757Inne koszty
76Odpisy na rezerwy/odpisy aktualizujące wartość
760Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności/odpisy aktualizujące wartość
761Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych
762Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziałów i akcji mniejszościowych
763Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych instrumentów finansowych
766Odpisy z tytułu rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe/odpisy z tytułu rezerw na zobowiązania warunkowe
767Odpisy z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne
768Odpisy na fundusze
769Odpisy z tytułu rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych
77Pozostałe koszty operacyjne
770Koszty z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia
771Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
772Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu finansowego, najmu i dzierżawy
773Koszty spisania należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
774Koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien
775Koszty z tytułu przekazania darowizn
776Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania
777Inne koszty operacyjne
78Straty nadzwyczajne
780Straty nadzwyczajne
ZESPÓŁ 8
Przychody i zyski
80Przychody z operacji z podmiotami finansowymi
800Odsetki
802Prowizje
807Inne przychody
81Przychody z operacji z podmiotami niefinansowymi
810Odsetki
812Prowizje
817Inne przychody
82Przychody z operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi
820Odsetki
822Prowizje
827Inne przychody
83Przychody z operacji instrumentami finansowymi
830Odsetki od operacji instrumentami finansowymi z udzielonym zobowiązaniem do odkupu
831Przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonymi do obrotu
832Przychody z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży/przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
833Przychody z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności/przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi według zamortyzowanego kosztu
834Przychody z tytułu emisji własnych instrumentów finansowych
836Przychody z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych
837Inne przychody
84Inne przychody z operacji finansowych
841Przychody z operacji wymiany
842Przychody z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi
843Przychody z operacji instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi
845Przychody z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych
846Przychody z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych
847Pozostałe przychody
85Przychody uboczne
854Przychody ze sprzedaży towarów i usług
857Inne przychody uboczne
86Przychody z tytułu rozwiązania rezerw/odpisów aktualizujących wartość oraz wzrostu wartości papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych
860Rozwiązanie rezerw celowych na należności/odpisów aktualizujących wartość
861Przychody z tytułu wzrostu wartości papierów wartościowych
862Przychody z tytułu wzrostu wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziałów i akcji mniejszościowych
863Przychody z tytułu wzrostu wartości instrumentów finansowych
866Rozwiązanie rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe/rozwiązanie odpisów z tytułu rezerw na zobowiązania warunkowe
867Rozwiązanie rezerw na ryzyko ogólne
869Rozwiązanie rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych
87Pozostałe przychody operacyjne
870Przychody z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia
871Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
872Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu, najmu i dzierżawy
873Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
874Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien
875Przychody z tytułu otrzymanych darowizn
876Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania
877Inne przychody operacyjne
88Zyski nadzwyczajne
880Zyski nadzwyczajne
ZESPÓŁ 9
Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane
90Zobowiązania o charakterze finansowym - udzielone
900Linie kredytowe
901Otwarte akredytywy importowe
902Akceptowane traty
903Inne zobowiązania udzielone
91Zobowiązania o charakterze finansowym - otrzymane
910Linie kredytowe
911Linie kredytowe NBP
912Inne zobowiązania otrzymane
92Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym - udzielone
920Potwierdzone akredytywy eksportowe
921Akceptowane traty
922Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów
923Udzielone reporęczenia i regwarancje
924Inne zobowiązania udzielone
93Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym - otrzymane
930Potwierdzone akredytywy eksportowe
932Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów
933Otrzymane reporęczenia i regwarancje
934Inne zobowiązania otrzymane
94Zobowiązania z tytułu operacji wymiany
940Bieżące operacje walutowe
941Terminowe operacje walutowe
943Różnice kursowe z tytułu terminowych operacji walutowych
95Zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi
950Papiery wartościowe do otrzymania
951Papiery wartościowe do wydania
952Przejęcie emisji
96Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi - operacje zabezpieczające
960Sprzedane terminowe instrumenty pochodne
961Nabyte terminowe instrumenty pochodne
962Opcje zakupu
9620zakup opcji zakupu
9621zakup opcji sprzedaży
963Opcje sprzedaży
9630sprzedaż opcji zakupu
9631sprzedaż opcji sprzedaży
97Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi - operacje spekulacyjne
970Sprzedane terminowe instrumenty pochodne
971Nabyte terminowe instrumenty pochodne
972Opcje zakupu
9720zakup opcji zakupu
9721zakup opcji sprzedaży
973Opcje sprzedaży
9730sprzedaż opcji zakupu
9731sprzedaż opcji sprzedaży
98Inne zobowiązania
980Zobowiązania z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego
981Papiery wartościowe wydane stanowiące gwarancje
982Papiery wartościowe otrzymane stanowiące gwarancje
983Inne aktywa stanowiące zabezpieczenie
984Inne zabezpieczenia otrzymane
985Należności stracone
9850należności stracone
9851rezerwy celowe
99Konta techniczne
990Pozycje wymiany (konta walutowe)
991Pozabilansowe różnice z wymiany
999Równowartość pozycji wymiany (konta złotowe)
Objaśnienia:

W celu opisania powstawania na różnych etapach oczekiwanych strat kredytowych przyjęto, że:

* Faza 1 oznacza portfel należności, w stosunku do których nie zidentyfikowano utraty wartości oraz nie wystąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego,

** Faza 2 oznacza portfel należności, w stosunku do których nie zidentyfikowano utraty wartości, natomiast zaobserwowano istotny wzrost ryzyka kredytowego,

*** Faza 3 oznacza pojedyncze należności ze stwierdzoną utratą wartości.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).