[Wzorcowe plany kont] - Art. 83. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 83. - [Wzorcowe plany kont] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  83.  [Wzorcowe plany kont]
1. 
W celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych i ograniczenia nakładu pracy związanego z ustaleniem zakładowych planów kont mogą być stosowane wzorcowe plany kont.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzorcowe plany kont:
1)
po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla banków;
2)
po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - dla jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi;
3)
po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - dla funduszy inwestycyjnych;
4)
po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji lub funduszy emerytalnych;
5)
(uchylony);
6)
dla pozostałych jednostek;
7)
po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.