Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.693

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 kwietnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z późn. zm. 2 ) w § 2 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37-52 w brzmieniu:

"37) wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne, wraz z wymianą oraz uzupełnieniem baklofenu;

38) leczenie głębokich zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych wraz z okresową wymianą procesora mowy;

39) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe;

40) wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora struktur głębokich mózgu lub stymulatora nerwu błędnego;

41) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat;

42) leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym;

43) implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej;

44) endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe;

45) zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych;

46) dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym;

47) zabiegi związane z wykonaniem witrektomii tylnej w chorobach siatkówki;

48) zabiegi związane z leczeniem jaskry;

49) kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą;

50) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;

51) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;

52) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL).".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1558 i 2056, z 2019 r. poz. 1409 i 2225, z 2020 r. poz. 309 i 2214 oraz z 2021 r. poz. 1121.