Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1552

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 lipca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023 r. poz. 146 i 614) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1375) w § 1 w pkt 33a lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego w Czeladzi,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.