Art. 58. - [Delegacja dla Ministra Sprawiedliwości – kwestie proceduralne] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  58.  [Delegacja dla Ministra Sprawiedliwości – kwestie proceduralne]

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste oraz obszary ich właściwości miejscowej,
2)
czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

- uwzględniając zasady sprawności, racjonalności i szybkiego działania sądu oraz zasadę jawności ksiąg wieczystych.