Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2497

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług 2

Na podstawie art. 28o i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6a w ust. 6 wyrazy "do kwoty 20 240 złotych" zastępuje się wyrazami "do kwoty 20 989 złotych";
2)
po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu:

"§ 6b. 1. Zwrot podatku przysługuje Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonym przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia przez te podmioty towarów lub usług w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy nabyte towary lub usługi są wykorzystywane przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

4. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.";

3)
po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

"§ 7b. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 6b ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale.

6. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1.

7. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do Komisji Europejskiej, agencji lub organu utworzonych przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia.

8. W przypadku określonym w ust. 7 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 6, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień Komisji Europejskiej, agencji lub organu utworzonych przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, usuwających wątpliwości dotyczące sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych.

9. Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, a Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny.

10. W przypadku, o którym mowa w § 6b ust. 2, Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, są obowiązane poinformować o wykorzystaniu nabytych towarów lub usług do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście oraz dokonać zwrotu nienależnie uzyskanych kwot podatku, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odpowiednio tej dostawy, tego eksportu, tej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub tego świadczenia.".

1. 
Maksymalną kwotę zwrotu podatku określoną w § 6a ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zwrotu podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, z tytułu nabycia towarów po dniu 31 grudnia 2020 r.
2. 
W przypadku gdy nabycia towarów, o których mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonywane są w okresie 12 następujących po sobie miesięcy na przełomie lat 2020 i 2021, maksymalną kwotę zwrotu podatku oblicza się proporcjonalnie do wartości towarów nabytych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zwrotu podatku obowiązującej w tych latach.
1. 
Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 6b ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przysługuje Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonym przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, również z tytułu nabycia przez te podmioty towarów i usług w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6b ust. 2-4 oraz § 7b rozporządzenia zmienianego w § 1, z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług jest składany przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście za okres, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1).