Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1281

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy 2

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. poz. 672) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) suszone, pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 3 ustawy jest dokonywana przez grzyboznawcę.";

2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby stosuje się substancje dodatkowe na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.).";

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GRZYBÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU LUB PRODUKCJI PRZETWORÓW GRZYBOWYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWIERAJĄCYCH GRZYBY

1) boczniak ostrygowaty - Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.;

2) borowik szlachetny (prawdziwek wszystkie odmiany) - Boletus edulis Bull.;

3) czubajka kania - Macrolepiota procera (Scop.) Singer,

4) gąska zielonka (zielona) - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.;

5) kolczak obłączasty - Hydnum repandum L.;

6) koźlarz babka (wszystkie odmiany) - Leccinum scabrum (Bull.) Gray;

7) koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) - Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel;

8) koźlarz grabowy - Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara',

9) lejkowiec dęty - Craterellus cornucopioides (L.) Pers.;

10) lejkówka wonna - Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.;

11) łuskwiak nameko - Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito et S. Imai;

12) łuszczak zmienny - Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A.H. Sm., pochodzący wyłącznie z uprawy;

13) maślak pstry - Suillus variegatus (Sw.) Kuntze;

14) maślak sitarz - Suillus bovinus (Pers.) Roussel;

15) maślak ziarnisty - Suillus granulatus (L.) Roussell,

16) maślak zwyczajny - Suillus luteus (L.) Roussell,

17) maślak żółty - Suillus grevillei (Klotzsch) Singer,

18) mleczaj późnojesienny (jodłowy) - Lactarius salmonicolor R. Heim et Leclair;

19) mleczaj rydz - Lactarius deliciosus (L.) Gray;

20) mleczaj smaczny - Lactarius volemus (Fr.) Fr.;

21) mleczaj świerkowy - Lactarius deterrimus Gröger;

22) naparstniczka czeska - Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt., pochodząca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23) opieńka miodowa -Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.;,

24) piaskowiec kasztanowaty - Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.;

25) piaskowiec modrzak - Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.;

26) pieczarka dwuzarodnikowa (ogrodowa) -Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

27) pieczarka lśniąca -Agaricus silvaticus Schaeff., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

28) pieczarka ogrodowa -Agaricus hortensis Pers., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

29) pieczarka polna - Agar i cus campestris L., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

30) pieczarka miejska (szlachetna) -Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

31) pieczarka zaroślowa -Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

32) pieprznik jadalny (kurka) - Cantharellus cibarius Fr.;

33) płachetka kołpakowata - Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.;

34) pochwiak wielkopochwowy (pochwiasty) - Volvariella volvacea (Bull.) Singer,

35) podgrzybek brunatny -Xerocomus badius (Fr.) Kühner;

36) podgrzybek zajączek-Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.;

37) podgrzybek złotawy -Xerocomus chrysenteron (Buli.) Quél.;

38) smardz jadalny - Morchella esculenta (L.) Pers., pochodzący wyłącznie z terenów ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych i terenów zielonych oraz spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

39) smardz stożkowaty-Morchella conica Pers., pochodzący wyłącznie z terenów ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych i terenów zielonych oraz spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

40) trufla czarnozarodnikowa - Tuber melanosporum Vittad.;

41) trufla letnia - Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.;

42) trufla zimowa - Tuber brumale Vittad.;

43) trzęsak morszczynowaty - Tremella fuciformis Berk.;

44) twardziak (Shii-take) - Lentinus edodes (Berk.) Singer,

45) twardzioszek przydrożny -Marasmius oreades (Bolton) Fr.;

46) ucho bzowe - Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk.;

47) uszak gęstowłosy (grzyby mun) -Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 listopada 2017 r. pod numerem 2017/524/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).