Zmiana Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.39.316

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 maja 1933 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Na podstawie art. 596 § 1 polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (załącznik do Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 44, poz. 371) Górnośląski Trybunał Rozjemczy, przewidziany w tej konwencji, uchwalił zmianę swego Regulaminu Procesowego, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw R. P. z 1923 r. Nr. 72, poz. 562. W myśl art. 596 §§ 2 i 3 powyższej konwencji podaje się niniejszem do wiadomości tę uchwałę, która brzmi jak następuje:
Zmiana Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego.

Regulamin Procesowy Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego z 9 marca 1923 r. zmienia się jak następuje:

1)
Po art. 16 Regulaminu Procesowego dodaje się nowy artykuł 16 a:

Skarga z art. 5 konwencji jest wykluczona, jeżeli od chwili zniesienia lub uszczuplenia prawa upłynął rok. Jeżeli w ciągu tego okresu czasu dochodzono roszczenia o odszkodowanie przed sądem, sądem administracyjnym lub władzą administracyjną państwa, termin ten kończy się dopiero w 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia, w razie orzeczenia władzy administracyjnej, nieulegającego uprawomocnieniu się, w 6 miesięcy od otrzymania orzeczenia.

Jeżeli zniesienie lub uszczuplenie prawa nastąpiło przed wejściem w życie niniejszej zmiany Regulaminu Procesowego, skarga jest jeszcze dopuszczalna, jeżeli wytoczono ją w ciągu roku od wejścia w życie zmiany. Gdy w chwili wejścia w życie zmiany roszczenie o odszkodowanie toczyło się przed instancją krajową, skargę można wytoczyć przed Trybunałem Rozjemczym jeszcze w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia, w razie orzeczenia władzy administracyjnej, nieulegającego uprawomocnieniu się, w ciągu 6 miesięcy od otrzymania orzeczenia.

2)
Do art. 26 dodaje się następujące ustępy:

Gdy Komisja Polubowna dojdzie do porozumienia co do obywatelstwa lub prawa zachowania zamieszkania wnioskodawcy, spór należy uważać za załatwiony, jeżeli porozumienie to odpowiada wnioskowi, lub jeżeli wnioskodawca, o ile porozumienie wnioskowi nie odpowiada, w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji Komisji Polubownej nie zażądał przedłożenia sprawy Trybunałowi Rozjemczemu.

Jeżeli spór należy uważać za załatwiony, wniosek o przedłożenie sprawy Trybunałowi Rozjemczemu jest niedopuszczalny. W razie sporu co do dopuszczalności wniosku Komisja Polubowna winna przedłożyć sprawę Trybunałowi Rozjemczemu.

3)
W art. 39 wyrazy "sąd powiatowy" zastępuje się wyrazami "sąd grodzki".

Niniejsze zmiany Regulaminu Procesowego wchodzą w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i w Reichsgesetzblatt des Deutschen Reichs.

Bytom, dnia 28 marca 1933 r.

Trybunał Rozjemczy dla Górnego Śląska