Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.86.469

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie zmiany p. 3 § 9, §§ 17 i 18 część I Tymczasowej Taryfy Towarowej, obowiązującej w okręgach Warszawskim i Radomskim od dnia 1 listopada 1919 r.

Na zasadzie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Nr. 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu postanawiam na czas nadzwyczajnych warunków, panujących obecnie na kolejach polskich, co następuje:
§ 9 punkt 3. Skróca się termin załadowania i wyładowania przesyłek wagonowych do 4-ch godzin, a przy podwójnej manipulacji (wyładowania i załadowania) - do 6 godzin.

Kolej ma jednak prawo i przed upływem terminu przeznaczonego na wyładowanie przesyłkę wyładować swojemi środkami.

§ 17. Skróca się termin odbioru drobnych przesyłek do 12 godzin.

§ 18. Przesyłki nieodebrane w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu (§ 16) kolej ma prawo sprzedać z licytacji bez zawiadomienia nadawcy i odbiorcy.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 18 listopada 1919 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 1919 r.