Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 5 stycznia 1920 r.
w sprawie skrócenia terminu do załadowania i wyładowania przesyłek, oraz podwyższenia postojowego na Polskich Kolejach Państwowych w Małopolsce i na Śląsku, jak również w sprawie zmiany niektórych przepisów "Tymczasowej Taryfy dla Okręgów Warszawskiego i Radomskiego" na całym obszarze jej zastosowania, oraz niektórych przepisów austrjackiego regulaminu ruchu i austrjacko-węgierskiej i bośniacko-hercegowińskiej taryfy towarowej część I, dział A i B.

Na mocy § 2 ust. (4), § 63 ust. (12) i § 80 ust. (8) regulaminu ruchu, wydanego rozporządzeniem b. austrjackiego Ministerstwa Kolei Żelaznych z dnia 11 listopada 1909 r. (Dziennik Ustaw Państwa austrjackiego Nr 172) oraz na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dn. 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, znosząc odnośne rozporządzenia ogłoszone w Monitorze Polskim N° 249 z 15 listopada 1919 r. i Dzienniku Ustaw № 86 z 1919 r. poz. 467 i 469, zarządzam, co następuje:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE.

I

Tymczasowa Taryfa Towarowa z dn. 1 listopada 1919 r. dla Okręgu Warszawskiego i Radomskiego na całym obszarze jej zastosowania. Część I, § 9 punkt 3. Kolej ma prawo i przed upływem terminu przeznaczonego na wyładowanie przesyłkę wyładować swojemi środkami.

§ 17. Skraca się termin odbioru drobnych przesyłek do 12 godzin.

§ 18. Przesyłki nie odebrane w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu (§ 16) kolej ma prawo sprzedać z licytacji bez zawiadomienia nadawcy i odbiorcy.

Część II, dział C, II-9. Podwyższa się postojowe przy przewozie ropy, nafty, benzyny i olejów mineralnych, przewożonych w wagonach kotłach (cysternach):

a) za każdą rozpoczętą godzinę w dniu pierwszym 5 mk.
b) za każdą rozpoczętą godzinę dnia drugiego 10 mk.
c) za każdą rozpoczętą godzinę dnia trzeciego i następnych 15 mk.

II

Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

A.

Z powodu braku wagonów skraca się tymczasowo na wszystkich szlakach Okręgów Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej termin do załadowania i wyładowania przesyłek, załadowywanych i wyładowywanych obowiązkowo przez nadawców i odbiorców, do 6 godzin dziennych, wyjąwszy przesyłek ropy, nafty, benzyny i olejów mineralnych w wagonach kotłach (cysternach), dla których naładunku i wyładunku ustanawia się termin 8 godzin dziennych, a dla olejów ciężkich w miesiącach grudniu, styczniu i lutym 10 godzin dziennych. Na wyładowanie i załadowanie wagonów kotłów (cystern) w rafinerjach nafty przedłuża się powyższy termin do 12 godzin dziennych.

Godziny dzienne liczy się od 7 do 19 godziny (7 rano do 7 wieczór) w dnie powszednie, a w dnie świąteczne i niedzielne od 7 -14 godziny (7 rano do 2 po poł.), nie wykluczając przerwy południowej.

Równocześnie podwyższa się taryfowe postojowe za przetrzymanie wagonów ponad powyżej oznaczone terminy w ten sposób, że pobiera się:

za każdą rozpoczętą godzinę pierwszych 24 godzin przetrzymania:

a) wagonów kotłów (cystern) na przesyłki ropy, nafty, benzyny i olejów

mineralnych po 7 k.

b) innych wagonów " 6 k.

za każdą rozpoczętą godzinę drugich 24 godzin przetrzymania:

a) wagonów kotłów (cystern) na przesyłki ropy, nafty, benzyny i olejów

mineralnych " 14 k.

b) innych wagonów " 10 k.

za każdą rozpoczętą godzinę dalszych 24 godzin przetrzymania:

a) wagonów kotłów (cystern) na przesyłki ropy, nafty, benzyny i olejów

mineralnych " 21 k.

b) innych wagonów " 20 k.

Powyższe skrócenie terminu naładowania i wyładowania nie dotyczy wagonów kotłów (cystern) zagranicznych. Za wagony, kotły (cysterny) zagraniczne, stojące na prywatnych bocznicach postojowe nie liczy się; za przetrzymanie zaś takich cystern na torach stacyjnych ponad 72 godziny pobiera się po 30 k. za każdą rozpoczętą dobę.

Rozporządzenie to dotyczy także i bocznic tak co do skrócenia terminu naładowania i wyładowania, jak co do wysokości postojowego.

B.

a) Postanowienia § 63 ust. (6) i § 80 ust. (6) według których za niedziele i święta pobiera się postojowe tylko wówczas, kiedy termin naładowania lub wyładowania upłynął już dnia poprzedniego o godzinie 2-ej pp., a jeżeli kilka dni świątecznych następuje po sobie opłata za przetrzymanie wagonu pobiera się tylko za dzień jeden, znosi się.

Terminy ładowania i wyładowania nie przedłużają się o niedziele i święta.

b) Kolej ma prawo - pomimo przepisu § 80 ust. (6) regulaminu ruchu przesyłki, które wyładować ma obowiązek odbiorca, wyładować sarna przed terminem wyznaczonym dla tych czynności. W takim wypadku nie może jednak kolej pobierać kosztów wyładowania.
c) Przepis § 80 ust. (1) regulaminu ruchu, według którego termin do odebrania przesyłek, wyładowywanych obowiązkowo przez kolej, musi wynosić przynajmniej 24 godzin, znosi się. Termin ten, o ile nie jest on krótszy według przepisów austrjacko-węgierskiej i bośniacko-hercegowińskiej taryfy towarowej, część 1 dział B, rozdział D-10, oznacza się na 12 godzin.
d) Przepisy § 81 ust. (1) dotyczące terminu wykupna listu przewozowego, oraz odnośne wykonawcze postanowienia taryfowe, oparte na tych przepisach, znosi się. Odbiorca jest obowiązany wykupić list przewozowy w terminie, ustanowionym do odebrania przesyłek.
e) W razie braku odpowiednich składów na stacji odbiorczej albo gdyby składy te nie wystarczały lub okazały się potrzebnemi na i me cele, kolej ma prawo na koszt i odpowiedzialność uprawnionego do rozporządzania przesyłką nie odebrane towary oddać do przechowania osobie trzeciej, albo je złożyć na wolnych, miejscach niekrytych, albo wreszcie po 48 godzinach, licząc od chwili dokonanego zawiadomienia odbiorcy o nadejściu przesyłki, sprzedać je w przepisany sposób bez zawiadomienia o tem nadawcy i odbiorcy.
f) W razie przeszkody w wydaniu przesyłki kolej ma obowiązek tylko wtedy po myśli § 81 regulaminu ruchu zawiadomić nadawcę o przyczynie przeszkody i żądać od niego dyspozycji, jeżeli przesyłka może być bezpiecznie przechowaną na stacji odbiorczej. W każdym innym wypadku ma kolej prawo niepodjętą przesyłkę sprzedać urzędownie bez poprzedniego zawiadomienia nadawcy i odbiorcy.

C.

Postanowienie wykonawcze III, do § 63 regulaminu ruchu zmienia się w ten sposób, że podwyższa się:

a) kaucję, przepisaną ustępem (3) na 40 k.
b) ust. (4) otrzymuje następujące brzmienie: "Jeżeli zamawiający wagon odmawia

go już po podstawieniu jednak przed upływem terminu do ładowania, to

ma uiścić od chwili podstawienia wagonu przepisane postojowe

najmniej jednak 20 "

c) należytość według ust. (5) na 40 "
d) najmniejszą należytość według ust. (6) na 40 "

D.

Należytości za wskazane w rozdziale D-5 austrjacko-węgierskiej i bośniacko-hercegowińskiej taryfy towarowej, część I, dział B podwyższa się za:

naładowanie dok.1.20zakażde100kg.
wyładowanie do"0.80""""
przeładowanie do"2.00""""

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 15 stycznia 1920 r.

Warszawa, dn. 5 stycznia 1920 r.