Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1428

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2017 r.
Art.  34. 
1.  Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty ubiegające się przed dniem 1 stycznia 2018 r. o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych są obowiązane przedstawić, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta dane, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 4-6 i 8-10 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w celu zawarcia tych danych w rejestrze, o którym mowa w art. 26 ustawy zmienianej w art. 12.
2.  Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest obowiązany przedstawić, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta dane, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w celu zawarcia tych danych w wykazie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany uzupełnić rejestr, o którym mowa w art. 26 ustawy zmienianej w art. 12, i wykaz, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, w terminie do dnia 1 marca 2018 r.