Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.326 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  26.  [Wymóg wpisu do rejestru działalności regulowanej]

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej "rejestrem".