Art. 46. - [Wykaz dziennych opiekunów] - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.75 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  46.  [Wykaz dziennych opiekunów]
1. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz.
2. 
Wykaz zawiera:
1)
nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2)
numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
3)
imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
4)
miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
5)
informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
6) 6
 liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
7)
czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
8)
wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3. 
Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4. 
Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej wykaz i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
6 Art. 46 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.952) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 czerwca 2021 r.