Art. 9. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 2 wyrazy "Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";
2)
w art. 5:
a)
w ust. 2:
w pkt 4b wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)",
po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:

"4c) wpływy ze skarbowych papierów wartościowych;",

b)
w ust. 3:
w pkt 1b wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561)",
w pkt 1c wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa",
po pkt 1e dodaje się pkt 1f w brzmieniu:

"1f) wynagrodzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w art. 33qa ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;";

3)
uchyla się art. 6;
4)
w art. 8:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli w danym miesiącu stopa referencyjna jest ujemna, przekazaniu do Funduszu podlegają środki wpłacone przez kredytobiorcę do banku w kwocie odpowiadającej wysokości odsetek naliczonych według stałej stopy procentowej.",

b)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Rozliczenia banków z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w ust. 3 i 3a, odbywają się w okresach kwartalnych, w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.

5. Środki wpłacone przez kredytobiorcę, o których mowa w ust. 3 i 3a, pomniejszają kwotę dopłat ewidencjonowanych przez bank na rachunku tego kredytobiorcy.";

5)
w art. 12 w ust. 1 wyrazy "Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".