Art. 21. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. d wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";
2)
użyte w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e, w art. 6 w ust. 1 w pkt 4, w art. 7b w pkt 2 oraz w art. 31 w ust. 3 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa";
3)
w art. 7b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561), zwanej dalej "ustawą "lokal za grunt" ";";

4)
w art. 13 w ust. 1a wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561)";
5)
w art. 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Ustalone do zwrotu nienależnie pobrane kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, o których mowa w ust. 6, nie mogą być niższe niż równowartość wypłaconych dopłat.";

6)
w art. 17 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Ustalona do zwrotu łączna kwota zastosowanych dopłat i odsetek, o której mowa w ust. 3, nie może być niższa niż równowartość wypłaconych dopłat.".