Art. 31. - [Udzielanie dopłat w przypadku pierwszego zasiedlenia mieszkania przed dniem wejścia w życie ustawy] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2023 r.
Art.  31.  [Udzielanie dopłat w przypadku pierwszego zasiedlenia mieszkania przed dniem wejścia w życie ustawy]
1. 
Dopłaty mogą zostać udzielone w przypadku, gdy pierwsze zasiedlenie mieszkania przez najemcę miało miejsce nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy.
2. 
W przypadku gdy pierwsze zasiedlenie miało miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy, dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania został przeprowadzony na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego zasiedlenia mieszkania utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
4. 
W przypadku gdy pierwsze zasiedlenie miało miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy, we wniosku o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat określa się:
1)
liczbę mieszkań zgłoszonych gminie przez wynajmującego;
2)
wstępne kwoty zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat określone, dla każdego roku, przy uwzględnieniu poniższych założeń:
a)
dopłaty są stosowane w związku z najmem wszystkich mieszkań w wysokości ustalonej z uwzględnieniem:
aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
powierzchni normatywnych ustalonych dla najemców, którzy rozpoczęli używanie mieszkania na zasadzie pierwszego zasiedlenia,
b)
dla wszystkich mieszkań:
początkiem okresu dopłatowego będzie początek kwartału następującego po kwartale, w którym jest składany wniosek, niewcześniejszego jednak niż pierwszy kwartał 2019 r.,
dopłaty są stosowane nieprzerwanie przez 15 lat.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepisów art. 7 ust. 1, art. 11 i art. 13 nie stosuje się.
6. 
W okresie, o którym mowa w art. 9 ust. 2, do umów najmu zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 albo 3, nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.