Art. 7b. - [Szczególna sytuacja najemców lokali lub budynków przekazanych gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt" i wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  7b.  [Szczególna sytuacja najemców lokali lub budynków przekazanych gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt" i wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki]

Warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 7, nie stosuje się do najemców:

1) 4
 lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561), zwanej dalej "ustawą "lokal za grunt";
2) 5
 lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynajmowanych przez społeczną agencję najmu, o której mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, zwaną dalej "SAN".
4 Art. 7b pkt 1 zmieniony przez art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
5 Art. 7b pkt 2 zmieniony przez art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.