Art. 15. - [Decyzja w sprawie dopłat] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.506 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 kwietnia 2024 r.
Art.  15.  [Decyzja w sprawie dopłat]
1. 
Dopłaty przyznaje organ właściwy w drodze decyzji, zwanej dalej "decyzją w sprawie dopłat".
2. 
Decyzję w sprawie dopłat wydaje się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku o dopłaty do organu właściwego.
3. 
W przypadku gdy do wniosku o dopłaty została załączona kopia umowy zobowiązującej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1, organ właściwy wydaje decyzję w sprawie dopłat po przedstawieniu przez najemcę kopii umowy najmu, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku o dopłaty do organu właściwego.
4. 
Organ właściwy przesyła decyzję w sprawie dopłat przysługujących najemcy będącego stroną umowy najmu do wiadomości inwestorowi w celu dokonania przez niego korekty wysokości miesięcznych należności wynikających z tej umowy i podlegających zapłacie bezpośrednio przez najemcę. Korekty wysokości miesięcznych należności wynikających z umowy podnajmu mieszkania, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokonuje gmina.
5. 
Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dopłat nie powoduje wstrzymania wypłaty dopłat.
6. 
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dopłaty przyznano na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia organu właściwego w błąd przez najemcę, najemca jest obowiązany do zwrotu nienależnie pobranych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu wpłaty pierwszej nienależnie pobranej kwoty na rachunek wynajmującego do dnia dokonania zwrotu nienależnie pobranych kwot.
6a. 
Ustalone do zwrotu nienależnie pobrane kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, o których mowa w ust. 6, nie mogą być niższe niż równowartość wypłaconych dopłat.
7. 
Nienależnie pobrane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi, o których mowa w ust. 6, stanowią przychód Funduszu Dopłat i podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wypłata dopłat podlega wstrzymaniu. Przepis art. 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
9. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dopłaty w skorygowanej wysokości wypłaca się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wyegzekwowanie nienależnie pobranych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Przepisy art. 4 ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
10. 
Do decyzji wydanych w wyniku wznowienia postępowania albo kończących postępowanie odwoławcze przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
11. 
W przypadku rozwiązania umowy najmu mieszkania albo podnajmu mieszkania decyzja w sprawie dopłat, na podstawie której najemca nabył prawo do uzyskiwania dopłat, ulega wygaśnięciu.