Art. 44. - Zmiana niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2185

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2022 r.
Art.  44. 

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 439:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.",

b)
w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.";

2)
w art. 455 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.".