Czy wykonawca w przypadku, kiedy zostanie zmienione jego wynagrodzenie, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta na podstawie p.z.p. zawiera zapis "Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione (zwaloryzowane), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy."

Jak wygląda w praktyce konieczność zastosowania rozwiązań wynikających z ww. treści, jeśli w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą zawartej na okres 10 miesięcy (zaakceptowanej przez zamawiającego) wykluczona została możliwość waloryzacji poprzez następujący zapis: "Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, jest ono stałe i niezmienne. Podwykonawca nie będzie żądał jego podwyższenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 3571 i art. 632 § 2 k.c."?

Czy mając na uwadze treść art. 439 ust. 5 p.z.p. wykonawca w przypadku, kiedy zostanie zmienione jego wynagrodzenie (zwaloryzowane), jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX