Art. 36. - Zmiana niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2185

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2022 r.
Art.  36. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 540) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. 1. Do postępowania w sprawie wydania licencji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

2. Do postępowania w sprawie wydania licencji nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

2)
w art. 84 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

9. Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".