Art. 12. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2014.773 - OpenLEX

Art. 12. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.773

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2014 r.
Art.  12.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 44a ust. 12, art. 59a ust. 7, art. 59b ust. 12, art. 98g, art. 99b, art. 101 ust. 10, art. 106, art. 108 ust. 13, art. 119a ust. 8, art. 131 ust. 8, art. 132 ust. 2, art. 132c i art. 134a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 44a ust. 12, art. 59a ust. 7, art. 59b ust. 12, art. 98g, art. 99a ust. 13, art. 101 ust. 10, art. 106, art. 108 ust. 13, art. 119a ust. 8, art. 132 ust. 2, art. 132c i art. 134a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 45 i art. 45a ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 i art. 45a ust. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 9 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 132e ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.