Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2013.214 - OpenLEX

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.214

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy:
1)
odbywających:
a)
zasadniczą służbę wojskową,
b)
przeszkolenie wojskowe;
2)
rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) w stawce miesięcznej w wysokości 500,00 zł.
2.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową w okresie dłuższym niż ustawowy jej okres, w przypadkach określonych w art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)), stawkę uposażenia określoną w ust. 1 zwiększa się o 100%.
Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
szeregowemu (marynarzowi) - 875,00 zł;
2)
starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) - 1.250,00 zł.
Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce dziennej, określonej procentem od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.3)), określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 241 i Nr 40, poz. 383, z 2006 r. Nr 237, poz. 1716, z 2007 r. Nr 187, poz. 1332, z 2008 r. Nr 33, poz. 197 i Nr 195, poz. 1205 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 35), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278).

ZAŁĄCZNIK

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB PRZENIESIONYCH DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Lp.Stopień wojskowyProcent najniższego uposażenia
123
1generał

(admirał)

13,40
2generał broni

(admirał floty)

11,20
3generał dywizji

(wiceadmirał)

9,60
4generał brygady

(kontradmirał)

7,90
5pułkownik

(komandor)

7,00
6podpułkownik

(komandor porucznik)

5,90
7major

(komandor podporucznik)

5,10
8kapitan

(kapitan marynarki)

4,50
9porucznik

(porucznik marynarki)

4,25
10podporucznik

(podporucznik marynarki)

4,20
11starszy chorąży sztabowy

(starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,95
12starszy chorąży

(starszy chorąży marynarki)

3,85
13chorąży

(chorąży marynarki)

3,70
14młodszy chorąży

(młodszy chorąży marynarki)

3,60
15starszy sierżant

(starszy bosman)

3,50
16sierżant

(bosman)

3,45
17plutonowy

(bosmanmat)

3,35
18starszy kapral

(starszy mat)

3,30
19kapral

(mat)

3,25
20starszy szeregowy

(starszy marynarz)

2,90
21szeregowy

(marynarz)

2,80