Wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. - Dz.U.2013.299 - OpenLEX

Wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.299

Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

Na podstawie art. 101 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.