Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.51.313

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 11 czerwca 1920 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 lipca 1920 roku w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca r. b. wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia:
WE "WSTĘPIE".

W ustępie II-m w wierszu drugim po słowach: "kolei normalnotorowych" dodaje się "oraz szeroko-torowych".

Z wykazu kolei prywatnych okręgu Lwowskiego skreśla się linja "Sapieżanka-Krystynopol", jako wchodząca obecnie w skład kolei państwowych.

Ustęp III-ci uzupełnia się w sposób następujący: "W komunikacji pomiędzy stacjami kolei lokalnej Lwów Podhajce i Lwów Stojanów (z wyjątkiem stacji Lwów i Lwów Podzamcze), a stacjami kolei państwowych, położonemi na zachód i południe od Lwowa, przewoźne oblicza się. oddzielnie do i od st. Lwów.

W komunikacji między stacjami Wschodnio-Galicyjskich kolei lokalnych (z wyjątkiem stacji Berezowica-Ostrów), a stacjami kolei państwowych (z wyjątkiem st. Tarnopol), przewoźne oblicza się oddzielnie do i od st. Tarnopol.

W CZĘŚCI I. "PRZEPISY PRZEWOZOWE".

W art. 70: "Nieprawidłowe obliczanie przewoźnego" zdanie pierwsze ustępu l-go otrzymuje brzmienie następujące: "W razie nieprawidłowego zastosowania taryfy lub błędnego obliczania przewoźnego i opłat dodatkowych, różnica pomiędzy sumą należną, a pobraną powinna być zwrócona, względnie pobrana dodatkowo".

W art. 73: "Dodatkowe zlecenia" postanowienie wykonawcze do ust. 4 uzupełnia się słowami: "od chwili wysłania zawiadomienia do stacji przeznaczenia".

W art. 77: "Sprawdzanie ilości, wagi i zawartości przesyłek na stacji przeznaczenia" postanowienie wykonawcze do ust. 2 go otrzymuje brzmienie następujące: "Jeżeli sprawdzenie wagi przesyłki nie wykaże różnicy większej nad 2%, względnie 1% wagi. podanej w liście przewozowym porównaj art. 87), to wagę tę uważać należy za zgodną z rzeczywistością".

W art. 82: "Ustalenie przez kolej braku wagi towaru lub jego ilości, uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki" w wierszu drugim ustępu 3-go po słowach "bezstronni świadkowie" dodać "a w razie potrzeby i rzeczoznawca".

W art. 88: "Wysokość odszkodowania za zaginięcie, brak albo uszkodzenie przesyłki". Ust. 4-ty zmienia się w sposób następujący:

"4. W myśl ustępu 1 go niniejszego artykułu Minister Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu ustala czasowo normę maksymalną, ograniczającą wysokość odszkodowania, przypadającego za zaginięcie lub brak przesyłki na 50 mk. za 10 kg.".

W ZAŁĄCZNIKU A. DO "PRZEPISÓW PRZEWOZOWYCH".

W art. 2: w wierszu 3-m termin 48 godzin zmienia się na 24 godziny, zgodnie z art. 50 "Przepisów Przewozowych".

W CZĘŚCI II. "POSTANOWIENIA TARYFOWE".

W ust. 27-m: do punktu a) dodaje się odsyłacz treści następującej:

"*) Przepisy Przewozowe wymagają przewozu w wagonach krytych następujących ładunków:

a) zwłok w trumnach lub skrzyniach,

b) zwierząt domowych żywych,

c) przedmiotów, zagrażających niebezpieczeństwem wybuchu, a wyszczególnionych w załączniku B. do Przepisów Przewozowych, a mianowicie: materjałów wybuchowych (gr. I a), amunicji (gr. I b), materjałów zapalających i ogni sztucznych (gr. I c), oraz materjaiów, wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy zapalne lub pod trzymujące palenie (gr. I e).

W ust. 52 m: w wierszu drugim po słowach "przy przesyłkach drobnych" dodaje się "lub pośpiesznych",

W ust. 54-m: w wierszu drugim po słowach "jako przesyłki drobne" dodaje się "lub pośpieszne".

W ust. 56 i 58 m: opłata za wagon ochronny podnosi się z 2-ch do 4-ch mk. za wagon i kilometr.

Ust. 69 ty otrzymuje brzmienie następujące: "Przewoźne za towary przewożone luzem, t. j. bez opakowania i bez wskazania ilości sztuk lub bez należytego cechowania i numerowania każdej sztuki, oblicza się przy wszelkiej wadze, najmniej za 10.000 kg. Wykaz towarów, za przewóz których opłata oblicza się za całkowitą ładowność podstawionego wagonu, podany jest w rozdziale I ustęp 18".

Wprowadza się rozd. XXII "Przewóz do i od ładowni, połączonych z węzłem kolejowym osobnemi bocznicami" treści następującej: "80. Za przewóz do i od ładowni, połączonych z węzłem kolejowym osobnemi bocznicami, opłata oblicza się albo na podstawie osobnych umów, jeżeli bocznice należą do osób prywatnych, albo na zasadach ogólnych, o ile odległości ich podane są w kilometrowskazie. Osobne opłaty za bocznice pobierają się w niżej podanych wypadkach:

a) Za przewóz pomiędzy stacją Lwów-Podzamcze a ładownią Lwów- Podzamcze-Rzeźnia:

zwierząt żywych i przesyłek wagonowych, od wagonu 25 mk. przesyłek drobnych za 100 kg 1,5 mk.

b) za przewóz pomiędzy stacją Podgórze-Płaszów a ładownią Podgórze-Wisła:

przesyłek wagonowych, od wagonu 40 mk.

przesyłek drobnych, za 100 kg 3 mk.

c) za podstawienie wagonów kotłów (cystern) w Borysławiu-Tustanowicach pod nalewaki, od wagonu 10 mk.

W "WYKAZIE OPŁAT DODATKOWYCH".

W ust. 5-m: "Opłaty za załadowanie, wyładowanie lub przeładowanie" w wierszu 5-m po słowach "za przeładowanie" dodaje się "w drodze lub przy przejściu na kolej o innej szerokości toru".

W ust. 6 m: "Opłaty za przechowanie przesyłek (składowe i placowe)" w zdaniu ostatnim termin wolny od składowego ustala się, zgodnie z art. 80 "Przepisów Przewozowych", na 12 godzin służbowych.

W ust. 7-m: "Opłaty za przetrzymanie wagonu (postojowe)" (str. 94) zdanie "Termin wolny od postojowego i t. d." do końca tegoż ustępu otrzymuje, zgodnie z art. 80 "Przep. Przew.", brzmienie następujące: "Termin wolny od postojowego stanowi dla przesyłek, załadowanych przez nadawcę - 6 godzin służbowych, licząc od chwili podstawienia wagonu do naładowania; dla przesyłek zaś wyładowywanych przez odbiorcę-6 godzin służbowych, licząc od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu przesyłki. Wyjątek stanowią przesyłki ropy, nafty i t p. w wagonach-kotłach, co do których patrz postanowienia wykonawcze do artykułu 80".

W CZĘŚCI III. "NOMENKLATURA I KLASYFIKACJA TOWARÓW". 1

W grupie 22: "Zwierzęta domowe żywe" normy załadowania do wagonu koni, bydła i cieląt podnoszą się w stosunku następującym:

zamiastnależy
dla koni, kuców, źrebiąt, mułów i osłów68
810
1012
dla bydła rogatego rosłego812
1014
1216
dla cieląt1630
2040
2450
w wagonie o jednej podłodze
dla świń, wieprzy i prosiąt2540
4080
w wagonie o dwóch podłogach
5080
80160
o jednej podłodze
w wagonie dla baranów, owiec, jagniąt, kóz, kozłów i koźląt3540
5060
w wagonie o dwóch podłogach
7080
100120

Grupa 41 "Budulec drzewny" otrzymuje redakcję następującą:

Klasa i taryfy dla przesyłekUWAGI
drobnychpółwag.wagonowych
Budulec nieobrobiony: w korze lub bez kory, w okrąglakach, kłodach, pniach i klocach, dłuższych nad 2,5 metraII b*)II b*)b*) Za budulec nieobrobiony i obrobiony, przewożony dla odbudowy kraju za świadectwami odnośnych urzędów, przewoźne oblicza się przy przesyłkach półwagonowych wedle kl. IV. a całowagonowych wedle kl. VI.
Budulec obrobiony; piłowany (tarty), ciosany, strugany, szpuntowany lub heblowany, również fugowany i falcowany, jako to: deski, bale, belki, dyle, listwy, krokwie, łaty i t. d.IIb*)II b*)c) Za podkłady kolejowe, w tej liczbie przesycone przetworami chemicznemi, przewożone dla potrzeb kolei za świadectwami odnośnych urzędów, przewoźne oblicza się przy przesyłkach wagonowych wedle kl. VII
Podkłady kolejoweIIII c)
Stemple górnicze (podpórki kopalniane), koły, tyki, żerdzie, pręty i t. p.IVVII
Kostki brukowe i słupy telegraficzne oraz telefoniczne, w tej liczbie przesycone przetworami chemicznemiIVVII
Cienkie deseczki fornierowe pojedyncze oraz deski sklejone z kilku deseczek fornierowychIIIIII
Kora drzewa korkowego, wyroby

z korka i masa korkowa

IIIIII
BambusIIIIII

W grupie 43: "Wyroby z drzewa i innych materjałów leśnych" wstawia się nowa pozycja: "Klepki dębowe, beczkowe" opłacające przy przesyłkach drobnych i półwagonowych kl. I, a całowagonowych kl. II. W zależności od tego pozycja następna "Klepki" otrzymuje wyjaśnienie "oprócz dębowych". Wprowadza się również nowa pozycja: "Posadzki w taflach i klepkach" z opłatą przy przesyłkach drobnych kl. I, półwagonowych kl. I c), a całowagonowych kl. II c). Jednocześnie w "Uwagach" winną być zamieszczona uwaga następująca: "c) Za posadzki w taflach i klepkach, przewożone dla budowy w kraju za świadectwami odnośnych urzędów przewoźne oblicza się przy przesyłkach półwagonowych wedle kl. III, a całowagonowych wedle kl. IV".

Grupa 49: "Nafta i jej pochodne oraz wosk ziemny" otrzymuje następującą redakcję:

Klasa taryfy dla przesyłekUWAGI
drobnychpółwag.wagonowych
Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz niżej wymienionychIII f)f) Za ropą (naftą surową) oraz za naftę oczyszczoną, benzynę i smary, przewożone za świadectwami odnośnych urzędów do składów rządowych lub rafinerji krajowych, przewoźne oblicza się przy przesyłkach wagonowych wedle kl. III-ej.
Mazut, nafta motorowa, ropałIIIIV
Smoła naftowa, gudron i odpadki z rafinerji naftowychIIIIV

W grupie 55: "Kamienie i minerały, oprócz jubilerskich" uwaga f) otrzymuje uzupełnienie następujące: "Za kamienie surowe, łupane, kruszon e, nieobrobione, przewożone do brukowania ulic i budowy dróg bitych za świadectwami odnośnych urzędów, przewoźne oblicza się wedle stawki 2 fen. za każdy kilometr i 100 kg.".

W CZĘŚCI IV. "SZEMATY TARYFOWE I TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.

W dziale A. "Szematy opłat taryfowych" w klasie przesyłek pośpiesznych oraz w klasach I, II, III i IV przesyłek zwyczajnych znosi się różniczkowanie opłat, wobec czego otrzymują one redakcję następującą:

Klasa przesyłek pośpiesznych:

Od 1 do 100 km. po 30 fenigów za 100 kg. i każdy kilometr; za odległości powyżej 100 km. obliczenie dokonywa się wedle stref 10-kilometrowych z zastosowaniem opłaty, przypadającej z obrachunku po 30 fen. za połowę strefy.

Oprócz tego pobiera się stała opłata stacyjna w wysokości 2 mk. za każde 100 kilogramów.

Klasa I przesyłek zwyczajnych:

Od 1 do 100 km. po 20 fenigów za 100 kg. i każdy kilometr; za odległości powyżej 100 km. obliczenie dokonywa się wedle stref 10 kilometrowych z zastosowaniem opłaty, przypadającej z obrachunku po 20 fen. za połowę strefy.

Oprócz tego pobiera się stała opłata stacyjna w wysokości 1 mk. 20 fen. za każde 100 kilogramów.

Klasa II przesyłek zwyczajnych:

Od 1 do 100 km. po 16 fenigów za 100 kg. i każdy kilometr; za odległości powyżej 100 km. obliczenie dokonywa się wedle stref 10 kilometrowych z zastosowaniem opłaty, przypadającej z obrachunku po 16 fen. za połowę tsrefy.

Oprócz tego pobiera się stała opłata stacyjna w wysokości 1 mk. 20 fen. za każde 100 kilogramów.

Klasa III przesyłek zwyczajnych:

Od 1 do 100 km. po 12 fenigów za 100 kg. i każdy kilometr; za odległości powyżej 100 km. obliczenie dokonywa się wedle stref 10-kilometrowych z zastosowaniem opłaty, przypadającej z obrachunku po 12 fen. za połowę strefy.

Oprócz tego pobiera się stała opłata stacyjna w wysokości 80 fen. za każde 100 kilogramów.

Klasa IV przesyłek zwyczajnych:

Od 1 do 100 km. po 10 fenigów za 100 kg. i każdy kilometr; za odległości powyżej 100 km. obliczenie dokonywa się wedle stref 10-kilometrowych z zastosowaniem opłaty, przypadającej z obrachunku po 10 fen. za połowę, strefy.

Oprócz tego pobiera się stała opłata stacyjna w wysokości 80 fen. za każde 100 kilogramów.

W zależności od tego podlegają zawieszeniu tablice opłat przewozowych dla wyżej wymienionych klas, podane w dziale B tejże części IV-ej.

1 Zgodnie z pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz.U.20.60.375) w części III-ej "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" nin. rozporządzenia z dniem 15 lipca 1920 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w grupie 41 "Budulec drzewny" klasa taryfy dla budulca nieobrobionego winna stanowić dla przesyłek półwagonowych trzecią klasą, całowagonowych piątą klasę, dla budulca obrobionego odpowiednio drugą i czwartą klasę, dla podkładów kolejowych czwartą i szóstą klasę;

2. W grupie 43 "Wyroby z drzewa" pozycje "klepki dębowe beczkowe" oraz "posadzki w taflach i klepkach" winny otrzymać dla przesyłek półwagonowych drugą klasę, całowagonowych trzecią klasę;

3. w grupie 49 "Nafta i jej pochodne" pozycja "wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz niżej wymienionych" winna otrzymać dla przesyłek całowagonowych drugą klasę.