Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.375

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 14 lipca 1920 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu № 313, ogłoszonem w № 51 Dziennika Ustaw.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Nr 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dniem 15 lipca r. b. w rozporządzeniu Nr 313, ogłoszonem w № 51 "Dziennika Ustaw wprowadzone zostały następujące zmiany w części III-ej "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" a mianowicie:
1) w grupie 41 "Budulec drzewny" klasa taryfy dla budulca nieobrobionego winna stanowić dla przesyłek półwagonowych trzecią klasą, całowagonowych piątą klasę, dla budulca obrobionego odpowiednio drugą i czwartą klasę, dla podkładów kolejowych czwartą i szóstą klasę;
2) W grupie 43 "Wyroby z drzewa" pozycje "klepki dębowe beczkowe" oraz "posadzki w taflach i klepkach" winny otrzymać dla przesyłek półwagonowych drugą klasę, całowagonowych trzecią klasę;
3) w grupie 49 "Nafta i jej pochodne" pozycja "wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz niżej wymienionych" winna otrzymać dla przesyłek całowagonowych drugą klasę.

Warszawa, dnia 14 lipca 1920 r.