Zm.: rozporządzenie z dnia 15 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wypłacie zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU LIKWIDACYJNEGO W POROZUMIENIU Z MINISTROM SKARBU
z dnia 9 grudnia 1922 roku
o zmianie rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego, w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ź dnia 15 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o wypłacie zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r., w przedmiocie wypłaty zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych (Dz. U. R. P. 1920 r. № 70 poz. 465) zarządza się, co następuje:
Sprawy o wypłaty zastępcze wierzytelności, powstałych na obszarze b. zaboru austrjackiego, niezałatwione dla jakichkolwiek bądź powodów przez Komisarjat Głównego Urzędu Likwidacyjnego we Lwowie do końca roku 1922, przejmuje z dn. 1 stycznia 1923 r. Główny Urząd Likwidacyjny do bezpośredniego załatwienia.
Zgodnie z paragrafem poprzednim rozporządzenia niniejszego, §§ 3 i 7 rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego, w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z dnia 15 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 57 poz. 361), zostają z dniem 1 stycznia 1923 r. zmienione o tyle, że czynności w zakresie wypłat zastępczych, wykonywane przez Komisarjat Głównego Urzędu Likwidacyjnego we Lwowie, mają być uskuteczniane bezpośrednio przez Główny Urząd Likwidacyjny.
Odnośne instytucje i osoby interesowane od dnia 1 stycznia 1923 r., wszelkie odpowiedzi na pisma Komisarjatu Głównego Urzędu Likwidacyjnego we Lwowie w sprawach wypłat zastępczych winne kierować wprost do Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Warszawie.