Wypłata zastępcza pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 15 lipca 1920 r.
w przedmiocie wypłaty zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.

Upoważnia się Główny Urząd Likwidacyjny do wypłaty zastępczej należnych obywatelom polskim niektórych wierzytelności, opartych na umowie lub na obowiązujących przepisach, i powstałych na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego, a nie wypłaconych przez niemieckie, austro-węgierskie i austrjackie, b. rządy zaborcze, względnie okupacyjne.

Wypłata zastępcza dotyczy wierzytelności, pochodzących z tytułu:

1)
umowy o najem usług,
2)
zwrotów kaucji i depozytów, złożonych na rzecz skarbu państw zaborczych lub okupacyjnych, a przejętych przez władze polskie, o ile tytuł do ich zatrzymania wygasł,
3)
umownych dostaw prac i robót, dokonanych na rzecz państw zaborczych lub okupacyjnych, o ile Państwo Polskie z nich skorzystało lub korzysta,
4)
kosztów leczenia i wszelkich tytułów prywatno-prawnych, przysługujących szpitalom, jako też instytucjom humanitarnym.

Wypłata nastąpi do wysokości sumy należnej od b. państw zaborczych i okupacyjnych, bez jakichkolwiek należytości ubocznych i jedynie co do roszczeń, które zostały w przepisanym porządku zgłoszone i sprawdzone pod względem należności i wysokości, pod warunkiem złożenia przez wierzyciela deklaracji, koniecznej dla rozrachunku międzypaństwowego. Wypłata może być uskuteczniona w obligacjach pożyczki wewnętrznej.

Decyzja o wypłacie zastępczej nastąpi wedle uznania Głównego Urzędu Likwidacyjnego, działającego w porozumieniu z odnośnem Ministerstwem, przy wykluczeniu drogi sądowej.

Postanowienia ustawy niniejszej nie stosują się do roszczeń do "Krajowego Urzędu Odbudowy we Lwowie w likwidacji".

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Skarbu.