Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.80.560

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 maja 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1377) w § 1 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) od dnia 6 września do dnia 8 września 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 23 maja 2006 r., a w przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w dniu 29 maja 2006 r.;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.