§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.80.560

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2006 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1377) w § 1 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) od dnia 6 września do dnia 8 września 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 23 maja 2006 r., a w przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w dniu 29 maja 2006 r.;".