Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2006 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.165.1377

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
1.
Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej:
1)
od dnia 5 kwietnia do dnia 7 kwietnia 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24-26 stycznia 2006 r.;
2)
od dnia 4 maja do 6 maja 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 21-23 lutego 2006 r.;
3)
od dnia 1 czerwca do dnia 3 czerwca 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28-30 marca 2006 r.;
4)
od dnia 5 lipca do dnia 7 lipca 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28-30 marca 2006 r.;
5)
od dnia 2 sierpnia do dnia 4 sierpnia 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25-27 kwietnia 2006 r.;
6) 1
od dnia 6 września do dnia 8 września 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 23 maja 2006 r., a w przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w dniu 29 maja 2006 r.;
7)
od dnia 11 października do dnia 13 października 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27-29 czerwca 2006 r.;
8)
od dnia 2 listopada do dnia 4 listopada 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25-27 lipca 2006 r.;
9)
od dnia 6 grudnia do dnia 7 grudnia 2005 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 29-31 sierpnia 2006 r.;
10)
od dnia 3 stycznia do dnia 5 stycznia 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26-28 września 2006 r.;
11)
od dnia 1 lutego do dnia 3 lutego 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24-26 października 2006 r.;
12)
od dnia 7 marca do dnia 9 marca 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28-30 listopada 2006 r.;
13)
od dnia 4 kwietnia do dnia 6 kwietnia 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 19-21 grudnia 2006 r.
2.
Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminach innych niż określone w ust. 1, a także powołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jak również zwolnionych lub wydalonych ze służby kandydackiej i skierowanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się i przenosi do rezerwy na 3 dni przed dniem, w którym upływa łącznie:
1)
10 miesięcy służby wojskowej dla powoływanych do dnia 30 czerwca 2005 r.;
2)
9 miesięcy służby wojskowej dla powoływanych od dnia 1 lipca 2005 r.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Żołnierzy powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych:
1)
w dniu 2 stycznia 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 31 marca 2006 r.;
2)
w dniu 3 kwietnia 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 30 czerwca 2006 r.;
3)
w dniu 2 października 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 22 grudnia 2006 r.
Żołnierzy powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów:
1)
w dniu 3 lipca 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 11 sierpnia 2006 r.;
2)
w dniu 21 sierpnia 2006 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 29 września 2006 r.
1.
Żołnierzy, którzy stawili się do odbycia zasadniczej służby wojskowej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby i przenosi do rezerwy w ostatnim dniu upływu ustawowego czasu trwania zasadniczej służby wojskowej.
2.
Czas trwania zasadniczej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia stawienia się do tej służby.
3.
Jeżeli dzień zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to i przeniesienie do rezerwy następuje bezpośrednio przed tym dniem.
4.
Żołnierzy, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się, w zależności od rodzaju odbywanego przeszkolenia wojskowego, w dniu upływu odpowiednio sześciu tygodni lub trzech miesięcy trwania tego przeszkolenia.
5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Dowódca jednostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 1-4 termin zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i jego przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, odpowiednio o okres samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolnego pozostawania poza nimi, jeżeli okres ten nie został zaliczony do czasu trwania czynnej służby wojskowej na podstawie art. 86a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Żołnierzy, którzy w następstwie orzeczeń dyscyplinarnych wykonują lub mają wykonać karę zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, aresztu koszarowego lub izolacyjnego albo w stosunku do których orzeczono środek dyscyplinarny w postaci zobowiązania do wykonywania dodatkowych zadań służbowych, w terminie lub po terminie zwolnienia z czynnej służby wojskowej określonym w § 1-3, zwalnia się z tej służby po ich wykonaniu, nie później jednak niż z dniem ustawowo określonego okresu trwania służby wojskowej. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i przeniesienia go do rezerwy dokonuje dowódca jednostki wojskowej, stwierdzając ten fakt w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.
2.
W wojskowych dokumentach osobistych i w ewidencji wojskowej żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej.
Poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 2006 r. powołuje się w dniach: 3-5 stycznia, 1-3 lutego, 7-9 marca, 4-6 kwietnia, 9-11 maja, 6-8 czerwca, 4-6 lipca, 1-3 sierpnia, 5-7 września, 3-5 października, 14-16 listopada i 5-7 grudnia - do:
1)
wojskowych centrów i ośrodków szkolenia oraz ośrodków szkolenia kierowców;
2)
jednostek wojskowych innych niż wymienione w pkt 1.
Poborowych - absolwentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego powołuje się w dniach: 2 stycznia, 3 kwietnia i 2 października 2006 r.
Poborowych - studentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego powołuje się w dniach: 3 lipca i 21 sierpnia 2006 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 maja 2006 r. (Dz.U.06.80.560) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2006 r.
2 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2006 r. (Dz.U.06.182.1351) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2006 r.