Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.242.2421

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1) ..................................,

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się

o wydanie pozwolenia na budowę albo

osoby umocowanej do złożenia

oświadczenia w imieniu osoby prawnej

ubiegającej się o wydanie pozwolenia

na budowę)

legitymujący(a) się .......................................,

(numer dowodu osobistego lub innego

dokumentu stwierdzającego tożsamość i

nazwa organu wydającego)

urodzony(a) .............. w ..............................,

(data) (miejsce)

zamieszkały(a) ............................................,

(adres

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016, z późn. zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr

....... w obrębie ewidencyjnym ................. w jednostce

ewidencyjnej ...............................................

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności,

2) współwłasności .........................................,

(wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko

lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie

robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na

budowę z dnia

........................................................,

3) użytkowania wieczystego ................................,

4) trwałego zarządu2) .....................................,

5) ograniczonego prawa rzeczowego2) .......................,

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do

wykonywania robót i obiektów budowlanych2) .............,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających

powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane3) .............................................

7) .........................................................

(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ..............

do reprezentowania osoby prawnej ...........................

....................................... upoważniające mnie

(nazwa i adres osoby prawnej)

do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.

Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym

oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych

zamieszczonych powyżej.

............................. ...................

(miejscowość, data) (podpis(y))

______

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy

wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich

dane.

2) Należy wskazać właściciela nieruchomości.

3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do

reprezentowania osób prawnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

.............................. ......................

(nazwa i adres organu (miejscowość i data)

wydającego decyzję)

.......................................

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA NR ......

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art.

36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) oraz na podstawie

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

1071, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia ......

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na

budowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych1)

............................................................

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

............................................................

............................................................

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego,

rodzaj(-e) obiektu(-ów) bądź robót budowlanych,

kategoria(-e) obiektu(-ów), imię i nazwisko autora

projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień

budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków

właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36

ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i

prowadzenia robót budowlanych: ..........................

..................................................... .2)

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: .....

..................................................... .2)

3. Terminy rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do

dalszego użytkowania .................................

...................................................;2)

2) tymczasowych obiektów budowlanych ....................

.................................................. .2)

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: .....

..................................................... .2)

5. Inwestor jest zobowiązany:

1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o

zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed

zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania;2)

2) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.2)

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić

dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie

lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną

oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia.2)

Obszar oddziaływania obiektu(-ów), o którym mowa w art. 28

ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

1) ........................,

2) .........................

UZASADNIENIE

............................................................

............................................................

Od decyzji przysługuje odwołanie do ........................

za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

.................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do

wydania decyzji)

.................

(pieczęć okrągła)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.2)

______

1) Jeśli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba - skreślić.

2) Niepotrzebne skreślić.