Art. 42. - [Obowiązki inwestora w związku z prowadzeniem robót] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.725 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  42.  [Obowiązki inwestora w związku z prowadzeniem robót]
1. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:
1)
zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku:
a)
robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b)
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,
c)
przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
d)
instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
2)
ustanowić kierownika budowy w przypadku:
a)
robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b)
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,
c)
przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
ca)
rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę,
d)
robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
e)
robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;
3)
ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:
a)
gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
b)
robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
c)
robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4,
d)
obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2;
4)
przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.
2. 
(uchylony).
3. 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
3a. 
(uchylony).
4. 
Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.