Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.294.1736

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 23 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego 2

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 229, poz. 1502) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO

1. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu wynosi:
Lp.Rodzaj urządzenia technicznegoParametry techniczneStawka w złotych dla urządzeń pod dozorem pełnym
157,50367,00629,50891,50105,00
Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem ograniczonym
118,50276,50474,00671,0079,00
12345678
1Kotły parowe i cieczowe z wyłączeniem lp. 2 1)powierzchnia ogrzewalna

w m2 2)

do 5powyżej 5 do 25powyżej 25 do 125powyżej 125 do 1.000za każde dalsze 500
2Kotły parowe-sterylizatorypojemność w m3do 5powyżej 5---
3Stałe zbiorniki ciśnieniowe 3), 4)pojemność w m3do 7powyżej 7 do 15powyżej 15 do 25powyżej 25 do 100za każde dalsze 100
4Zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe o ciśnieniu do 0,05 MPa do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnychpojemność w m3do 5powyżej 5 do 25powyżej 25 do 100powyżej 100 do 1.000za każde dalsze 1.000
5Zbiorniki sprężonego powietrza w pojazdach szynowych i samochodowych 5), 6)pojemność w m3do 2powyżej

2

---
6Zbiorniki przenośne (z wyłączeniem butli i wiązek butli)pojemność w m3do 5powyżej 5 do 25powyżej

25

--
7Wytwornice acetylenuładunek karbidu w kgdo 2powyżej

2

do 5

powyżej 5 do 10powyżej 10 do 50za każde dalsze 50
8Rurociągi parowe łączące kocioł z turbo generatorem w bloku energetycznymdługość w m.b.-do 100powyżej 100 do 250powyżej 250 do 500za każde dalsze 250
9Rurociągi parowe łączące kotły z turbogeneratorami w systemach kolektorowych, w odcinkach:

1) kocioł - kolektor parowy,

2) kolektor parowy,

3) kolektor parowy - turbina

długość odcinka w m.b.do 20powyżej 20 do 100powyżej 100--
10Rurociągi technologiczne, z wyłączeniem lp. 11, o średnicy nominalnej DN:długość rurociągu w m.b. (według jego karty ewidencyjnej)
1) powyżej DN 25 do DN 100,do 100powyżej 100 do 500powyżej 500 do 2.000powyżej 2.000-
2) powyżej DN 100 do DN 350,do 75powyżej 75 do 400powyżej 400 do 1.500powyżej 1.500-
3) powyżej DN 350do 50powyżej 50 do 250powyżej 250 do 1.000powyżej 1.000-
11Rurociągi technologiczne acetylenudługość rurociągu w m.b. (według jego karty ewidencyjnej)do 100powyżej 100---
12Rurociągi przesyłowe o średnicy nominalnej powyżej DN 25 : 7)
1) stalowe,liczba punktów nadzorowanych (pomiarowych) rurociągu wg jego karty ewidencyjnej8)do 10powyżej 10 do 30powyżej 30 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 20
2) z tworzyw sztucznychdługość rurociągu w km (według jego karty ewidencyjnej)do 1powyżej 1 do 3powyżej 3 do 10powyżej 10-
13Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych:
1) w żegludze śródlądowej i morskiej,pojemność w m3do 25powyżej 25 do 65powyżej 65--
2) w ruchu drogowym:
a) pojazdy cysterny,pojemność w m3do 3powyżej 3 do 10powyżej 10 do 25powyżej

25

-
b) wiązki butli,pojemność w m3do 1powyżej 1---
c) pojazdy baterie,pojemność w m3-do 5powyżej 5 do 10powyżej 10-
d) pozostałepojemność w m3do 3powyżej 3 do 10powyżej 10 do 25powyżej

25

-
3) w transporcie multimodalnym:
a) kontenery cysterny,pojemność w m3-do 25powyżej

25

--
b) wieloelementowe kontenery do gazu MEGC,pojemność w m3-do 10powyżej 10 do 25powyżej

25

-
c) pozostałepojemność w m3do 3powyżej 3 do 10powyżej 10 do 25powyżej

25

-
14Zbiorniki do transportu materiałów niewyszczególnionych w lp. 13:
1) w żegludze śródlądowej i morskiej,pojemność w m3do 25powyżej 25 do 65powyżej 65--
2) w ruchu drogowympojemność w m3do 5powyżej 5 do 10powyżej 10 do 25powyżej

25

-
15Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:
1) w ruchu kolejowym i drogowym oraz żegludze śródlądowej i morskiej,liczba podłączeń12 do 3powyżej 3--
2) portowe ramiona przeładunkowewydajność w m3 na godzinędo 50powyżej 50 do 150powyżej 150 do 300powyżej 300 do 500za każde dalsze 100
16Wciągniki i wciągarkiudźwig w tonachdo 2powyżej

2

do 10

powyżej 10 do 100-za każde dalsze 50
17Suwniceudźwig w tonachdo 2powyżej

2

do 10

powyżej 10 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 50
18Żurawieudźwig w tonachdo 2powyżej 2 do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100za każde dalsze 50
19Układniceudźwig w tonach--do 3,2powyżej

3,2

-
20Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:
1) z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,udźwig w tonach--do 3,2powyżej

3,2

-
2) pozostałeudźwig w tonachdo 2powyżej 2 do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100za każde dalsze 50
21Układarki do układania torów, wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnejudźwig w tonach--do 3,2powyżej

3,2

-
22Wyciągi towarowe i wyciągi statkówudźwig w tonachdo 0,5powyżej 0,5 do 2powyżej 2 do 10powyżej 10 do 50za każde dalsze 50
23Przeciągarki pojazdów szynowychuciąg w tonachdo 5powyżej 5 do 8powyżej 8--
24Podesty ruchome z wyłączeniem lp.25udźwig w tonachdo 0,315powyżej 0,315 do 0,5powyżej 0,5--
25Podesty ruchome załadowcze zamontowane na pojazdachudźwig w tonachdo 1,5powyżej 1,5---
26Dźwignice lino-toroweudźwig w tonach--do 10powyżej 10-
27Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowychudźwig w tonach--do 45powyżej 45-
28Urządzenia załadocze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technolgicznych przeładowczychwydajność w tonach na godzinędo 100powyżej 100 do 300powyżej 300 do 500powyżej 500 do 1.000za każde dalsze 500
29Dźwigniki (podnośniki)udźwig w tonachdo 3,5powyżej 3,5 do 15powyżej 15--
30Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych:
1) samochodowe, kolejowe, kolejowo-samochodowe,udźwig w tonachdo 10powyżej 10 do 30powyżej 30 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 50
2) pasażerskieudźwig w kg/m2do 50powyżej 50 do 100powyżej 100 do 300powyżej 300 do 500za każde dalsze 100
31Dźwigi przeznaczone do przemieszczania osób lub ładunków z wyjątkiem dźwigów budowlanych i dźwigów przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnychliczba przystankówdo 2powyżej 2 do 6powyżej 6 do 12powyżej 12 do 20za każde dalsze 5
32Dźwigi budowlaneudźwig w tonach-do 0,6powyżej 0,6 do 1powyżej 1-
33Urządzenia dostosowane wyłącznie do przemieszczania osób niepełnspranych9)udźwig w kilogramachdo 350powyżej 350---
34Przenośniki kabinoweliczba przystanków-do 5powyżej 5 do 12powyżej 12-
35Przenośniki z napędem mechanicznym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowychdopuszczalna liczba przemieszczanych osóbdo 20powyżej 20---
36Schody ruchome i chodniki ruchomedługość w m--do 6powyżej 6-
37Koleje linowe:
1) o ruchu sezonowym:liczba godzin
a) krzesełka 1 -osobowe,x 19-----
b) krzesełka wieloosobowex 23-----
2) o ruchu całorocznym:
a) towarowex 54-----
b) osobowe:
- kabinowex 54-----
- krzesełkowe:
- 1-osobowex 38-----
- wieloosobowex 46-----
38Wyciągi narciarskie:liczba godzin
1) o niskim prowadzeniu liny:
a) bez podpór,x 5-----
b) z podporamix 8-----
2) o wysokim prowadzeniu liny:
a) o długości do 750m z orczykiem:
- 1 osobowymx 9-----
- 2 osobowymx 10-----
b) o długości powyżej 750 mx 11-----
39Wyciągi saneczkowe:liczba godzin
1) o długości do 300 mx 8-----
2) o długości powyżej 300 mx 12-----
40Zbiorniki do transportu materiałów w transporcie kolejowym:
1) cysterny wagonowe,pojemność w m3do 25powyżej 25 do 65powyżej 65--
2) wagony baterie,pojemność w m3-do 25powyżej 25 do 50powyżej 50-
3) pozostałe na podwoziu wagonowympojemność w m3do 5powyżej 5 do 10powyżej 10 do 25powyżej

25

-

2. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego u przedsiębiorców uprawnionych do:

a) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem, naprawą lub modernizacją urządzeń, wynosi:

- do 3 osób 314,50 zł,

- od 4 do 8 osób 944,00 zł,

- od 9 do 20 osób 2.307,50 zł,

- od 21 do 50 osób 4.300,50 zł,

- od 51 do 100 osób 6.293,50 zł,

- powyżej 100 osób 8.391,50 zł,

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych, wynosi: 1.258,50 zł.

3. Opłata za wystawienie duplikatu lub wymianę zaświadczenia kwalifikacyjnego obsługującemu, konserwującemu, napełniającemu, wykonującemu przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urządzeń technicznych oraz poświadczenia dla zbiornika ciśnieniowego służącego do napędu pojazdu, wynosi: 52,50 zł.

4. Stawka za jedną godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, wynosi: 105,00 zł.

5. Opłata za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia technicznego wynosi: 118,00 zł.

6. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji oraz wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych pobierana jest w wysokości 50 % opłaty rocznej określonej w pkt 2.

7. Za czynności wykonane przez jednostki dozoru technicznego, związane z uprawnianiem przedsiębiorców zagranicznych, za jeden dzień pracy członka komisji uprawniającej jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn ilości godzin pracy i stawki godzinowej.

8. Opłata za czynności wykonane przez jednostki dozoru technicznego na zlecenie przedsiębiorcy zagranicznego, za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7, wynosi 105,00 zł za jedną osobogodzinę.

1), 5) Dla kotłów parowych i cieczowych oraz zbiorników sprężonego powietrza w pojazdach szynowych i samochodowych:

- wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami "Retro" pobiera się 10 % opłaty rocznej,

- eksploatowanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych, pobiera się 20 % opłaty rocznej.

2) Dla kotłów parowych lub cieczowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik:

- dla kotłów olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m2 p.o.

- dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m2 p.o.

- dla kotłów elektrycznych 1 kW = 0,1 m2 p.o.

3) Dla zbiorników o pojemności do 150 dm3 tworzących zestaw do tankowania pojazdów na stacjach sprężania gazów węglowodorowych opłata roczna od pojedynczego zbiornika wynosi 38,00 zł.

4) Dla zbiorników o pojemności do 150 dm3 tworzących zestaw hydroakumulatorów opłata roczna od pojedynczego zbiornika, przy zestawie powyżej czterech zbiorników, wynosi 97,50 zł.

6) Dla zbiorników sprężonego powietrza w pojazdach szynowych znajdujących się pod dozorem ograniczonym opłata roczna wynosi 31,50 zł.

7) Dla rurociągów mieszanych stalowych i z tworzyw sztucznych o ich klasyfikacji decyduje rodzaj materiału dłuższego odcinka.

8) Punkt nadzorowany (pomiarowy) - miejsce na rurociągu lub nad rurociągiem podziemnym, w którym jest dokonywany pomiar lub ocena jakościowa wielkości charakteryzujących stan techniczny rurociągu.

9) Dla niepełnosprawnych osób fizycznych wykorzystujących urządzenie do przemieszczania na własne potrzeby: 17,7 % stawek wymienionych w kolumnach 4 i 5, odpowiednio - 21,00 zł i 49,00 zł.

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 grudnia 2011 r., pod numerem 2011/0653/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.