Wysokość opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.696 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) zarządza się, co następuje:
Za czynności jednostek dozoru technicznego ustala się opłaty w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
(uchylony).
(uchylony).
1.
Ustala się opłaty za sprawdzenie kwalifikacji:
1)
kandydata na obsługującego lub konserwującego urządzenia techniczne (z wyłączeniem osób obsługujących urządzenia energetyczne) i wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;
2)
osoby napełniającej zbiorniki przenośne lub zbiorniki transportowe oraz zbiorniki transportowe służące do napędu pojazdów i wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;
3)
kandydata na spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza i wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego:
a)
na podstawie egzaminu uprawniającego (w przypadku spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza metali - dla jednej metody spajania),
b)
na podstawie egzaminu związanego z rozszerzeniem zakresu lub przedłużeniem ważności uprawnienia (w przypadku spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza metali - dla jednej metody spajania),
c)
za przedłużenie ważności każdego posiadanego uprawnienia, na podstawie przedłożonych zapisów dotyczących jakości wykonywanych prac, bez sprawdzenia kwalifikacji spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza;
4)
osoby wykonującej przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, a także wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, na zasadach określonych w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
2.
Opłaty za wystawienie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego obsługującemu, konserwującemu, napełniającemu, wykonującemu przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urządzeń technicznych oraz poświadczenia dla zbiornika ciśnieniowego służącego do napędu pojazdu ustala się w wysokości określonej w pkt 3 załącznika do rozporządzenia.
1.
Za czynności jednostek dozoru technicznego, o których mowa w ust. 2, ustala się stawkę za godzinę pracy, w wysokości określonej w pkt 4 załącznika do rozporządzenia.
2.
Stawkę za godzinę pracy stosuje się w rozliczeniach za:
1)
przeprowadzenie odbioru technicznego i uzupełniającego urządzenia technicznego u wytwórcy, łącznie ze sprawdzeniem dokumentacji;
2)
przeprowadzenie badania odbiorczego i uzupełniającego urządzenia technicznego u eksploatującego, łącznie ze sprawdzeniem wymaganej dokumentacji;
3)
przeprowadzenie badania doraźnego - eksploatacyjnego urządzenia technicznego;
4)
uzgadnianie dokumentacji technicznej urządzenia w zakresie zgodności z przepisami i warunkami technicznymi dozoru technicznego;
5)
wykonanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania uprawniającego przedsiębiorcę do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych oraz do wykonywania napraw, modernizacji i chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń;
6)
przeprowadzenie badania typu urządzenia technicznego oraz jego elementów;
7)
wykonanie czynności związanych z dopuszczaniem urządzenia technicznego do obrotu;
8)
przeprowadzenie specjalistycznych badań i ekspertyz dotyczących awarii urządzeń technicznych;
9)
przeprowadzenie badania urządzeń zabezpieczających, bez jednoczesnego badania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu;
10)
przeprowadzenie odbioru technicznego materiałów hutniczych;
11)
przeprowadzenie badania diagnostyczno-ekspertyzowego;
12)
uznawanie technologii spawania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej;
13)
uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
14)
wykonanie zastępczych badań lub czynności realizowanych w zamian za badania okresowe lub doraźne kontrolne w zakresie rewizji wewnętrznej oraz próby ciśnieniowej;
15)
uzgadnianie warunków technicznych dozoru technicznego.
3.
Opłatę za czynności, o których mowa w ust. 2, oblicza się według stawki godzinowej, pomnożonej przez liczbę godzin zużytych w celu wykonania czynności (wraz z czasem dojazdu), oraz dolicza się koszty podróży służbowych.
4.
Czas zużyty na wykonanie czynności składa się z czasu przeznaczonego na bezpośrednie wykonanie czynności jednostek dozoru technicznego oraz czynności przygotowawczo-zakończeniowych poza miejscem pracy zleceniodawcy.
5.
Za czynności jednostek dozoru technicznego oblicza się i pobiera opłatę jak za dwie godziny, choćby te czynności trwały krócej.
6.
Przy obliczaniu opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego każdą rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną.
1.
Opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego ulegają zwiększeniu z tytułu prac wykonywanych na zlecenie przedsiębiorcy krajowego:
1)
w niedziele, święta, dni wolne od pracy i w porze nocnej - o 100%;
2)
za granicą - o 50%.
2.
Za przestoje w czasie wykonywania czynności jednostek dozoru technicznego, z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy, pobiera się opłatę według obowiązującej stawki godzinowej za każdą pełną godzinę przestoju.
3.
Za nieprzeprowadzone lub tylko częściowo przeprowadzone czynności jednostek dozoru technicznego z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy pobiera się pełną opłatę jak za zrealizowaną czynność według stawki przewidzianej dla danej czynności.
1.
Za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia technicznego ustala się opłatę w wysokości określonej w pkt 5 załącznika do rozporządzenia.
2.
Za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych, dokonywania napraw lub modernizacji urządzeń oraz dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w pkt 2 załącznika do rozporządzenia.
1.
Za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, stanowiących przedmiot eksportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych ustala się opłaty w wysokości określonej w pkt 6 załącznika do rozporządzenia.
2.
Za wykonanie czynności jednostek dozoru technicznego, związanych z uprawnianiem przedsiębiorców zagranicznych, pobiera się opłatę za jeden dzień pracy komisji uprawniającej, w wysokości określonej w pkt 7 załącznika do rozporządzenia, przy czym przedsiębiorca zagraniczny pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania komisji.
3.
Za wykonanie czynności jednostek dozoru technicznego na zlecenie przedsiębiorcy zagranicznego, innych niż wymienione w ust. 2, ustala się opłatę w wysokości określonej w pkt 8 załącznika do rozporządzenia, przy czym przedsiębiorca zagraniczny pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO

1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U.2015.1895).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U.2001.153.1762), które utraciło moc z dniem 11 lipca 2010 r.