Art. 34. - [Opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego] - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.
Art.  34.  [Opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego]
1. 
Za czynności jednostek dozoru technicznego, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez Wojskowy Dozór Techniczny, o którym mowa w art. 48, pobierane są opłaty.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz których wykonywane są czynności dozoru technicznego.
2a. 
Opłatę za badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa ustala się jako sumę:
1)
stawki jednostkowej wynoszącej 100 zł pomnożonej przez liczbę poddanych badaniu węży nalewczych znajdujących się przy odmierzaczach paliw płynnych;
2)
kosztu podróży służbowej inspektora.
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności rodzaje urządzeń technicznych oraz czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego, za które pobierane są opłaty.