Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. - Dz.U.2004.145.1541 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.145.1541

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 czerwca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) wprowadza się następujące zmiany:
1)
rozdziały 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"Rozdział 2

Inne terminy powstania obowiązku podatkowego

§ 3. W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od dnia wykonania usługi.

§ 3a. W przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

Rozdział 3

Określenie innego miejsca świadczenia usług

§ 4. 1. W przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 1 ma miejsce świadczenia usługa - miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

3. W przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1, podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem wykazania tego numeru na fakturze dokumentującej wykonanie tej czynności.

§ 4a. 1. W przypadku usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1) i usług w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2) świadczonych na rzecz:

1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub

2) podatników lub podatników podatku od wartości dodanej, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności - stały adres lub miejsce zamieszkania.

2. W przypadku gdy nabywcą usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych przez podatnika jest podatnik podatku od wartości dodanej, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, pod warunkiem że podatnik wykaże na fakturze dokumentującej wykonanie tych usług numer, pod którym nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.";

2)
w § 5:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się również, z zastrzeżeniem ust. 3-6, do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1) azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 24.15.20-50.00), (CN ex 2834 21 00),

2) siarczanu magnezowego (siarczanu magnezu) (PKWiU ex 24.13.31-57.21), (CN ex 2833 21 00),

3) azotanów pozostałych (azotanu wapniowego i azotanu magnezu) (PKWiU ex 24.13.32-10.29), (CN ex 2834 29 80),

4) makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego; mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych (PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208)

- wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się do dostawy oraz importu pod warunkiem, że nabywca tych towarów przedłoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku importu towarów, wymienionych w ust. 2, przez podatnika podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, w celu ich przeznaczenia do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się organowi celnemu.",

c)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju bez konieczności uzyskania pozwolenia, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn zm.2)).";

3)
w § 6:
a)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).",

b)
w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie stosuje się zwrotu podatku określonego w rozdziale 12;";

4)
w § 7 w ust.1 dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu:

"6) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu;

7) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów;

8) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.";

5)
w § 8 w ust. 1 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu:

"14) usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej;

15) prowizje z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów weksli;

16) usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci (PKWiU ex 55.23.11) w zakresie, w jakim są one wykonywane w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje, o których mowa w pkt 3;

17) usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.";

6)
po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczonych na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz w przypadku, gdy na tych towarach mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że towary po wykonaniu usług zostaną przemieszczone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, czasowo na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione, w celu wykonania na tych towarach usług, przed przemieszczeniem ich na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione.";

7)
po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. 1. Zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.

3. Zwrot podatku przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, spełniającym następujące warunki:

1) w całości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne;

2) posiadają dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie środków refundowanych w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1;

3) posiadają zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

a) o podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1, przed dniem 1 maja 2004 r.,

b) zawierające określenie kwoty podatku, przypadającej na wartość netto (bez podatku) towarów i usług objętych dokonaną refundacją ze środków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur i dokumentów celnych, przyjętych do rozliczenia umowy, oraz wysokości udziału, w jakim ta kwota podatku i wartość towarów i usług zostały objęte refundacją ze środków Unii Europejskiej,

c) potwierdzające wysokość kwoty podatku objętego refundacją ze środków Unii Europejskiej w związku z zaliczeniem go do kosztów kwalifikowanych,

d) zawierające wyszczególnienie numerów, dat i nazw wystawców faktur lub dokumentów celnych, które były wystawione na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1 i stanowiły podstawę refundowania ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych.

4. Zwrotu podatku dokonuje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, złożony do naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku podmiotów niebędących podatnikami podatku - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Wniosek w sprawie zwrotu podatku , o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać :

1) nazwę i adres siedziby nabywcy lub imię i nazwisko oraz adres jego zamieszkania;

2) wartość nabytych towarów i usług lub importu towarów i usług, których dotyczy wniosek o zwrot podatku;

3) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

6. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3;

2) oświadczenie składającego wniosek, że zwrot podatku nie dotyczy podatku naliczonego, który został lub zostanie przez podatnika rozliczony w jakikolwiek inny sposób.

7. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących kwoty zwrotu podatku naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, przed dokonaniem zwrotu może zażądać przedstawienia do wglądu faktur lub dokumentów celnych.

8. Do zwrotów, o których mowa w ust. 1-7, stosuje się odpowiednio przepisy § 26 ust. 4 oraz § 27 ust. 1.";

8)
po § 41 dodaje się § 41a-41d w brzmieniu:

"§ 41a. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2004 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do tej części wartości dostawy na terytorium kraju używanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, która jest równa cenie nabycia samochodu.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatników, którzy:

1) nie byli użytkownikami samochodów wymienionych w tym przepisie;

2) nabyli je przed dniem 1 maja 2004 r., w celu ich dalszej odsprzedaży, od podmiotów:

a) niebędących podatnikami podatku, albo

b) będących podatnikami podatku, którzy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujących przed dniem 1 maja 2004 r., przy sprzedaży samochodu skorzystali z prawa zwolnienia tej czynności od tego podatku;

3) nie wykażą na fakturze kwoty lub kwot podatku od tej dostawy.

§ 41b. 1. Zwalnia się od podatku import towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą tranzytu lub były czasowo składowane, które to przeznaczenia celne kończą się dopuszczeniem do obrotu tych towarów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że importer przedstawił organowi celnemu, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych, zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie został uiszczony.

3. Warunku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli importer przedłoży organowi celnemu dokumenty:

1) potwierdzające, iż towary po wykonaniu usług polegających na poddaniu tych towarów procesowi uszlachetniania zostały niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania tych usług, wywiezione poza terytorium kraju oraz

2) przewozowe, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, oraz

3) potwierdzające przyjęcie przez usługobiorcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do importu towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju po dniu 30 kwietnia 2004 r. i zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami celnymi.

§ 41c. 1. Przy imporcie towarów dopuszczonych do obrotu po dniu 1 maja 2004 r., w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą tranzytu lub były czasowo składowane, obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z dokumentu celnego jest dokonywane według zasad określonych w ustawie, bez względu na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do importu towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju po dniu 30 kwietnia 2004 r. i zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami celnymi.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się, gdy do towarów nie zastosowano zwolnienia od podatku, o którym mowa w § 41b.

§ 41d. Zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r., dostawę dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, o których mowa w art. 120 ust. 1 ustawy, które zostały nabyte przez podatnika przed dniem 1 maja 2004 r. i których sprzedaż korzystała ze zwolnienia od podatku lub nie podlegała podatkowi przed dniem 1 maja 2004 r.".

1.
Przepis § 41a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed dokonaniem dostawy przedłoży naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykaz samochodów, których dotyczy ten przepis, podając dane identyfikujące te samochody, a w szczególności markę, rodzaj oraz numer silnika, podwozia lub nadwozia.
2.
Przepis § 41d rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się pod warunkiem przedłożenia przez podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zestawienia poszczególnych towarów wraz z ich wartością w cenie nabycia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896.