Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 lipca 2004 r.
Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy oraz opodatkowanie podatkiem VAT dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie zadań statutowych.
Urząd Skarbowy w Prudniku
PP-4431/10/AZ/04

Pytanie podatnika

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy oraz opodatkowanie dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie zadań statutowych.

Odpowiedź

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.05.11 nr FN 3119/1/2004 (data wpływu do urzędu 2004.05.13) w sprawie udzielenia informacji na temat opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy oraz opodatkowania dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie zadań statutowych, informuje co następuje:

Z przesłanego pisma wynika, iż pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi gminy odbywa się wzajemne świadczenie usług. Ponadto jednostka samorządu terytorialnego przekazuje dla powołanego przez Gminę Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej (zakład budżetowy) dotację na wykonanie zadań statutowych tj. między innymi: zimowe utrzymanie dróg, budowę i remonty chodników komunalnych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz stanu technicznego zarządzanych obiektów komunalnych.

Odpowiadając na pierwsze pytanie należy zaznaczyć, iż zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczące świadczenia usług pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi uregulowane zostały w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 zm. Dz. U. Nr 145 poz. 1541 z 23.06.2004 r). Zgodnie z cytowanym przepisem zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy (tj. usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych) oraz usług komunikacji miejskiej.

W świetle przywołanych przepisów świadczenie usług dokonywane pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi gminy z uwzględnieniem wyłączeń ze zwolnienia, o których mowa w cyt. przepisie, zwolnione jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Odpowiadając na drugie pytanie należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W świetle powyższego należy uznać, że dotacje co prawda podlegają opodatkowaniu jednak tylko wtedy gdy stanowią obrót natomiast w przedstawionym stanie faktycznym nie stanowią obrotu w jednostce przekazującej dotację a zatem wobec tego są z istoty swej wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT. Należy zaznaczyć, iż dotacje otrzymane przez jednostki organizacyjne gminy mogą stanowić obrót dla tych jednostek podlegający opodatkowaniu VAT jednakże dotacje ogólne (podmiotowe, nie związane bezpośrednio z ceną dotowanej usługi) mające na celu dofinansowanie ogólnej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie zadań statutowych, nie uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u tej jednostki.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl