Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). - Dz.U.2004.254.2534 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2534

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)) w załączniku do rozporządzenia "Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)" w części dotyczącej poziomu 5 wprowadza się następujące zmiany:
1)
wyrazy "Olszyna 5.02.01.10.05.2" zastępuje się wyrazami:

"Olszyna 5.02.10.10.05.3

Olszyna - miasto 5.02.01.10.05.4

Olszyna - obszar wiejski 5.02.01.10.05.5";

2)
po wyrazach "Zakrzewo 5.04.06.01.09.2" dodaje się wyrazy:

"Bartniczka 5.04.06.02.06.2";

3)
skreśla się wyrazy "Grążawy 5.04.06.02.06.2".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.