§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2534

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)) w załączniku do rozporządzenia "Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)" w części dotyczącej poziomu 5 wprowadza się następujące zmiany:
1)
wyrazy "Olszyna 5.02.01.10.05.2" zastępuje się wyrazami:

"Olszyna 5.02.10.10.05.3

Olszyna - miasto 5.02.01.10.05.4

Olszyna - obszar wiejski 5.02.01.10.05.5";

2)
po wyrazach "Zakrzewo 5.04.06.01.09.2" dodaje się wyrazy:

"Bartniczka 5.04.06.02.06.2";

3)
skreśla się wyrazy "Grążawy 5.04.06.02.06.2".