Zm.: rozporządzenie w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.23.153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 24 czerwca 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 879), art. 65 i art. 66 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz § 2 ust. 2 i § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1966 r. Nr 9, poz. 58) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych (Dz. U. z 1965 r. Nr 3, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tabeli nr 3 stanowisk i zaszeregowań pracowników technicznych w telekomunikacyjnych i pocztowo-telekomunikacyjnych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach pomocniczych, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia dodaje się w rubryce "stanowisko" następujące wyrazy:
a)Lp. 1- "dyrektor Centralnego Ośrodka Organizacji i Mechanizacji

Poczty (COOMP)",

b)Lp. 2- "zastępca dyrektora COOMP",
c)Lp. 3- "Kierownik Zakładu COOMP,

kierownik samodzielnej pracowni COOMP,

główny projektant COOMP,

główny konstruktor COOMP,

główny technolog COOMP,

główny mechanik COOMP",

d)Lp. 4- "kierownik pracowni COOMP,

starszy projektant COOMP,

starszy konstruktor COOMP,

starszy technolog COOMP,

starszy mechanik COOMP,

starszy majster COOMP,

starszy kontroler techniczny COOMP",

e)Lp. 5- "starszy kalkulator COOMP,

projektant COOMP,

konstruktor COOMP,

technolog COOMP,

mechanik COOMP,

majster COOMP,

kontroler techniczny COOMP,

starszy asystent projektanta COOMP",

f)Lp. 6- "kalkulator COOMP,

laborant COOMP,

asystent projektanta COOMP",

g)Lp. 7- "młodszy technolog COOMP,

młodszy mechanik COOMP,

kreślarz COOMP",

h)Lp. 13- "starszy rzemieślnik warsztatowy",
i)Lp. 14- "rzemieślnik warsztatowy",
k)Lp. 16- "młodszy rzemieślnik warsztatowy",
l)Lp. 17- "pomocnik rzemieślnika.";
2)
w wykazie stanowisk kierowniczych i samodzielnych, stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia:
a)
po słowach "Centralnego Biura Szkolenia Kadr Łączności" dodaje się słowa "Centralnego Ośrodka Organizacji i Mechanizacji Poczty (COOMP)",
b)
po słowach "Zastępca dyrektora GUTM, CBR, CZPiT i UWP.W3" dodaje się słowa "oraz COOMP",
c)
po słowach "Kierownik działu" dodaje się słowa "kierownik zakładu COOMP, kierownik samodzielnej pracowni COOMP, kierownik pracowni COOMP",
d)
w grupie "2 Inne stanowiska samodzielne" dodaje się po stanowisku "radca prawny" nowe stanowiska: "Główny projektant, Główny konstruktor, Główny technolog, Główny mechanik".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1968 r.