Tabele stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykaz... - Dz.U.1965.3.10 - OpenLEX

Tabele stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykaz stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.3.10

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 22 grudnia 1964 r.
w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 879), art. 65 i art. 66 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz § 2 ust. 2 i § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1957 r. Nr 49, poz. 236, z 1960 r. Nr 38, poz. 226 i z 1964 r. Nr 47, poz. 319) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się tabele stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwanych w dalszym ciągu "pracownikami", stanowiące załączniki nr 1-5, oraz ustala się wykaz stanowisk kierowniczych i samodzielnych, stanowiący załącznik nr 6.
Pracownicy pozostający w stosunku służbowym w dniu 1 stycznia 1965 r. zostaną zaszeregowani do jednej z grup i szczebla uposażenia zasadniczego, przewidzianych dla danego stanowiska.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę poza normalnymi godzinami, z wyjątkiem wypadków, w których właściwy przełożony zlecił tym pracownikom wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych:
1)
w dni robocze, jeżeli wykonywane prace nie wchodzą w zakres normalnych obowiązków pracownika,
2)
w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli za te dni pracownik nie otrzymał dnia wolnego od pracy lub dodatku za pracę w niedziele i inne dni wolne od pracy.
2.
Wyjątki przewidziane w ust. 1 nie dotyczą:
1)
dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio Ministrowi Łączności, ich stałych zastępców oraz głównych księgowych,
2)
dyrektorów (naczelników) jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio dyrektorowi okręgu poczty i telekomunikacji i ich stałych zastępców.
3.
Pracownikom wymienionym w ust. 2 w żadnym wypadku nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
4.
Pracowników, którym na czas nieobecności pracownika zajmującego stanowisko kierownicze, powierzono jego zastępstwo, uważa się po upływie trzech miesięcy pełnienia zastępstwa za pracowników na stanowisku kierowniczym.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych (Dz. U. z 1957 r. Nr 60, poz. 324 i z 1960 r. Nr 31, poz. 177).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1965 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1.

Tabela nr 1

stanowisk i zaszeregowań pracowników dyrekcji okręgów poczty i telekomunikacji.
Lp. stanowiskaStanowiskoGrupa uposażenia zasadniczego
1Dyrektor okręgu poczty i telekomunikacji1-2
2Wicedyrektor okręgu poczty i telekomunikacji, główny księgowy2-3
3Kierownik działu, zastępca głównego księgowego, radca prawny3-5
4Kierownik sekcji, kierownik pracowni, inspektor okręgowy, starszy radca - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy, starszy inspektor - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy4-6
5Starszy radca, starszy inspektor5-7
6Radca, inspektor, starszy księgowy6-8
7--
8Kierownik kancelarii, starszy referent, księgowy8-10
9Starszy kontysta, kreślarz, starsza maszynistka poza halą maszyn9-11
10Referent, starsza maszynistka w hali maszyn10-12
11Kontysta, archiwista, kancelista11-13
12Maszynistka12-13
-Praktykant z wyższym wykształceniem10

ZAŁĄCZNIK Nr 2.

Tabela nr 2

stanowisk i zaszeregowań pracowników jednostek nadzoru i jednostek pomocniczych, podległych bezpośrednio Ministrowi Łączności.
Lp. stanowiskaStanowiskoGrupa uposażenia zasadniczego
1Dyrektor Biura Planów Perspektywicznych Łączności (BPPŁ), Centralnego Biura Szkolenia Kadr Łączności (CBS), Biura Dyspozycyjnego Międzymiastowych Łączy Telekomunikacyjnych (BDMŁT)1-2
2Dyrektor Centralnego Biura Rozrachunkowego Poczty i Telekomunikacji (CBR), Centrali Zaopatrzenia Poczty i Telekomunikacji (CZPiT)2-3
3Zastępca dyrektora CBR i CZPiT, główny księgowy CBR i CZPiT, kierownik działu w CBS i BDMŁT, kierownik wieloosobowego stanowiska pracy w BPPŁ3-5
4Starszy radca na samodzielnym stanowisku w BPPŁ, starszy inspektor odbiorów w CZPiT, kierownik działu w CBR i CZPiT, radca prawny w CZPiT, kierownik wydziału w CBR, kierownik sekcji w BDMŁT4-7
5Starszy radca w BPPŁ, CBS i BDMPŁ, inspektor odbiorów w CZPiT, kierownik sekcji w CBR i CZPiT, kierownik oddziału w CBR, kierownik magazynów w CZPiT5-8
6Radca, inspektor ruchu w CBR, starszy księgowy6-9
7Kierownik magazynu w CZPiT, kontroler w CBR7-10
8Starszy referent, księgowy8-10
9Starsza maszynistka poza halą maszyn9-11
Magazynier w CZPiT, starszy asystent, starszy kontysta, kreślarz9-12
10Referent, starsza maszynistka w hali maszyn10-12
11Asystent, kontysta, archiwista, kancelista11-13
12Maszynistka12-13
-Praktykant ze średnim wykształceniem w CBR12
13--
14--
15Starszy ekspedient10-12
16--
17Ekspedient12-14

ZAŁĄCZNIK Nr 3. 1

Tabela nr 3

stanowisk i zaszeregowań pracowników technicznych w telekomunikacyjnych i pocztowo-telekomunikacyjnych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach pomocniczych.

(Stanowiska administracyjne w Głównym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej nie wymienione w tabeli nr 3 i 4 - według tabeli nr 1).

Lp. stanowiskaStanowiskoGrupa uposażenia zasadniczego
1Dyrektor Głównego Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej (GUTM), dyrektor Centralnego Ośrodka Organizacji i Mechanizacji Poczty (COOMP)1-2
2Zastępca dyrektora GUTM, dyrektor okręgowego urzędu telekomunikacji międzymiastowej (OUTM), zastępca dyrektora COOMP2-3
3Dyrektor rejonu pozaklasowego, dyrektor urzędu pozaklasowego, zastępca dyrektora OUTM, kierownik laboratorium OUTM, Kierownik Zakładu COOMP, kierownik samodzielnej pracowni COOMP, główny projektant COOMP, główny konstruktor COOMP, główny technolog COOMP, główny mechanik COOMP3-5
4Dyrektor rejonu, zastępca dyrektora rejonu pozaklasowego, naczelnik urzędu I kl., naczelnik okręgowych warsztatów teletechnicznych (OWT), naczelnik okręgowej składnicy zaopatrzenia poczty i telekomunikacji (OSZPiT), zastępca dyrektora urzędu pozaklasowego, kierownik wydziału, inspektor techniczny, starszy instruktor techniczny - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy, kierownik pracowni COOMP, starszy projektant COOMP, starszy konstruktor COOMP, starszy technolog COOMP, starszy mechanik COOMP, starszy majster COOMP, starszy kontroler techniczny COOMP4-6
5Zastępca dyrektora rejonu, naczelnik urzędu II kl., zastępca naczelnika urzędu I kl., kierownik nadzoru telekomunikacyjnego, kierownik sekcji, kierownik oddziału, kierownik warsztatu w OWT, starszy instruktor techniczny, starszy kalkulator COOMP, projektant COOMP, konstruktor COOMP, technolog COOMP, mechanik COOMP, majster COOMP, kontroler techniczny COOMP, starszy asystent projektanta COOMP5-7
6Kierownik magazynów w OSZPiT, instruktor techniczny, kalkulator COOMP, laborant COOMP, asystent projektanta COOMP6-8
7Kierownik magazynu, młodszy technolog COOMP, młodszy mechanik COOMP, kreślarz COOMP7-10
8Starszy referent, młodszy instruktor techniczny8-11
9Magazynier, kreślarz9-12
10Referent10-12
11--
12--
13Nadzorca, starszy rzemieślnik warsztatowy7-10
14Starszy monter, rzemieślnik warsztatowy9-11
15--
16Monter, młodszy rzemieślnik warsztatowy11-13
17Pomocnik montera, pomocnik rzemieślnika.13

ZAŁĄCZNIK Nr 4.

Tabela nr 4

stanowisk i zaszeregowań pracowników w pocztowych, pocztowo-telekomunikacyjnych i telekomunikacyjnych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach pomocniczych.

(Stanowiska administracyjne w Głównym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej nie wymienione w tabeli nr 3 i 4 - według tabeli nr 1).

Lp. stanowiskaStanowiskoGrupa uposażenia zasadniczego
1--
2Dyrektor Urzędu Wymiany Poczty Warszawa 3 (UWP W. 3), główny księgowy w Głównym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej2-3
3Dyrektor obwodu pozaklasowego, dyrektor Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Warszawa 2, zastępca dyrektora UWP W. 3, główny księgowy w UWP W. 3, dyrektor urzędu pozaklasowego3-5
4Dyrektor obwodu, zastępca dyrektora obwodu pozaklasowego; naczelnik urzędu I kl., zastępca dyrektora urzędu pozaklasowego, kierownik działu, radca prawny UWP W. 3, kierownik wydziału4-7
5Zastępca dyrektora obwodu, naczelnik urzędu II kl., zastępca naczelnika urzędu I kl., kierownik sekcji, kierownik oddziału5-8
6Starszy inspektor obwodu - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy, starszy księgowy - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy, inspektor ruchu w UWP W. 3 i urzędzie pozaklasowym6-8
Naczelnik urzędu III kl., starszy księgowy w UWP W. 3, starszy kontroler - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy, starszy kontroler - kierownik zmiany6-9
7Naczelnik urzędu IV kl., starszy referent - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy, inspektor obwodu, kontroler - kierownik zmiany, kontroler - kierownik zespołu w służbie pocztowej (co najmniej 5 pracowników), kierownik magazynu, kontroler - kierownik zespołu w służbie telekomunikacyjnej, kontroler7-10
8Starszy referent, księgowy8-10
9Naczelnik urzędu V kl., starszy asystent, starsza telefonistka, starsza telegrafistka, starszy kontysta, magazynier9-12
Starsza maszynistka poza halą maszyn9-11
10Naczelnik urzędu VI i VII kl., referent, starsza maszynistka w hali maszyn10-12
11Asystent, telefonistka, telegrafistka, kontysta, archiwista, kancelista11-13
12Maszynistka12-13
-Praktykant ze średnim wykształceniem12
-Praktykant z podstawowym wykształceniem13
13--
14--
15Kierownik agencji, starszy doręczyciel, starszy ekspedient10-12
16--
17--
18Doręczyciel, ekspedient12-14

ZAŁĄCZNIK Nr 5.

Tabela nr 5

stanowisk i zaszeregowań pracowników obsługi.
Lp.StanowiskoGrupa uposażenia zasadniczego
1Rzemieślnik wykwalifikowany, palacz centralnego ogrzewania (system pompowy lub pompowo-grawitacyjny)9-11
2Palacz centralnego ogrzewania (system grawitacyjny)10-13
3Dozorca budynków o kubaturze ponad 10.000 m311-13
4Starszy woźny, dozorca budynków o kubaturze od 5.001 m3 do 10.000 m312-13
5Robotnik gospodarczy, pomocnik palacza centralnego ogrzewania12-14
6Woźny, dźwigowy, szatniarz, dozorca budynków o kubaturze do 5.000 m313-15
7Sprzątaczka*)15

*) Wynagrodzenie zasadnicze sprzątaczki wynagradzanej według powierzchni sprzątanej, stanowiące podstawę ustalenia stawki jednostkowej za m2 powierzchni sprzątanej, wynosi 640 zł.

ZAŁĄCZNIK Nr 6. 2

WYKAZ STANOWISK KIEROWNICZYCH I SAMODZIELNYCH

1. Stanowiska kierownicze.

Dyrektor okręgu poczty i telekomunikacji.

Wicedyrektor okręgu poczty i telekomunikacji.

Dyrektor:

Biura Planów Perspektywicznych Łączności (BPPŁ),

Centralnego Biura Szkolenia Kadr Łączności,

Centralnego Ośrodka Organizacji i Mechanizacji Poczty (COOMP),

Biura Dyspozycyjnego Międzymiastowych Łączy Telekomunikacyjnych,

Głównego Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej (GUTM),

Centralnego Biura Rozrachunkowego Poczty i Telekomunikacji (CBR),

Centrali Zaopatrzenia Poczty i Telekomunikacji (CZPiT),

Urzędu Wymiany Poczty Warszawa 3 (UWP W. 3),

Zastępca dyrektora GUTM, CBR, CZPiT i UWP W. 3 oraz COOMP,

Główny księgowy,

Zastępca głównego księgowego,

Dyrektor:

okręgowego urzędu telekomunikacji międzymiastowej (OUTM),

rejonu pozaklasowego,

obwodu pozaklasowego,

urzędu pozaklasowego,

rejonu,

obwodu,

Zastępca dyrektora:

OUTM,

rejonu pozaklasowego,

obwodu pozaklasowego,

urzędu pozaklasowego,

rejonu,

obwodu,

Kierownik działu,

kierownik zakładu COOMP,

kierownik samodzielnej pracowni COOMP,

kierownik pracowni COOMP,

Kierownik wieloosobowego stanowiska pracy w BPPŁ,

Kierownik wydziału,

Kierownik laboratorium w OUTM,

Naczelnik urzędu I kl.,

Zastępca naczelnika urzędu I kl.,

Naczelnik okręgowych warsztatów teletechnicznych (OWT),

Naczelnik okręgowej składnicy zaopatrzenia poczty i telekomunikacji,

Kierownik sekcji,

Kierownik pracowni w dyrekcji okręgu poczty i telekomunikacji,

Kierownik oddziału,

Starszy instruktor techniczny - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy,

Starszy radca - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy,

Starszy inspektor - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy,

Kierownik magazynów,

Kierownik warsztatu w OWT,

Naczelnik urzędu II kl.,

Kierownik magazynu,

Kierownik nadzoru telekomunikacyjnego,

Starszy inspektor obwodu - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy,

Starszy księgowy - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy,

Starszy kontroler - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy,

Starszy kontroler - kierownik zmiany (w zakresie przyjmowania i przekazywania zmiany),

Naczelnik urzędu III kl.,

Kierownik kancelarii,

Starszy referent - kierownik wieloosobowego stanowiska pracy,

Kontroler - kierownik zmiany (w zakresie przyjmowania i przekazywania zmiany),

Magazynier (w zakresie przyjmowania i przekazywania zmiany),

w stacjach maszyn licząco-analitycznych:

Kierownik stacji,

Zastępca kierownika stacji,

Kierownik zespołu,

Kierownik sekcji,

Główny mechanik,

w Straży Pocztowej:

Komendant oddziału,

Zastępca komendanta oddziału,

2. Inne stanowiska samodzielne.

Radca prawny,

Główny projektant,

Główny konstruktor,

Główny technolog,

Główny mechanik,

Inspektor okręgowy,

Starszy radca na samodzielnym stanowisku w BPPŁ,

Starszy inspektor odbiorów w CZPiT,

Starszy inspektor,

Inspektor odbiorów w CZPiT,

Inspektor techniczny,

Inspektor,

Inspektor ruchu w CBR, UWP W. 3 i urzędzie pozaklasowym,

w stacjach maszyn licząco-analitycznych:

Starszy organizator pracy - starszy programista.

1 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1968 r. (Dz.U.68.23.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1968 r.
2 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1968 r. (Dz.U.68.23.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1968 r.