Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.105.879 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 22 marca 1928 r.
o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Wykonywanie zastrzeżonego Państwu ustawą z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) wyłącznego prawa zakładania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych powierza się państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Przedsiębiorstwo to winno być prowadzone według zasad handlowych z uwzględnieniem potrzeb Państwa i interesów gospodarstwa społecznego.

Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" stanowi samoistną osobę prawną z siedzibą w st. m. Warszawie.

Państwowe przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" jest instytucją prawa publicznego. Przedsiębiorstwu temu i jego organom służą wszystkie publiczno-prawne uprawnienia państwowego Zarządu Poczt, Telegrafów i Telefonów, oraz wszystkie uprawnienia o charakterze prywatno-prawnym, z jakich korzysta Skarb Państwa.

Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" będzie wpisane do rejestru handlowego. Wpisaniu ulega firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa oraz imiona i nazwiska osób, uprawnionych do podpisywania skryptów dłużnych i weksli w imieniu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" prowadzi eksploatację wszystkich urządzeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych, zarządzanych dotychczas przez Ministra Poczt i Telegrafów i w tym celu obejmuje w zarząd powierniczy i użytkowanie cały majątek nieruchomy, będący własnością Państwa, a przeznaczony do użytku poczty, telegrafu i telefonu. Majątek ruchomy, przeznaczony do użytku poczty, telegrafu i telefonu, z całym istniejącym zapasem gotówki i zapasem materjałów, przechodzi na własność przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo przejmuje i wykonywa wszelkie prawa i zobowiązania Państwa, wynikające z dotychczasowej działalności Zarządu Poczt i Telegrafów w stanie, w jakim się one będą znajdowały w chwili rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa, jak również wszelkie prawa i zobowiązania, odnoszące się do majątku Państwa, oddanego w zarząd powierniczy i użytkowanie przedsiębiorstwa.

Cały majątek, oddany w myśl art. 4 przedsiębiorstwu "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" w zarząd powierniczy i użytkowanie bądź na własność przedsiębiorstwa, wyodrębnia się z ogólnego majątku Skarbu Państwa.

Majątek nieruchomy, oddany przedsiębiorstwu "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" w zarząd powierniczy i użytkowanie, stanowi zabezpieczenie pożyczek i zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorstwo oraz pożyczek i zobowiązań, które były zaciągnięte przez Skarb Państwa na cele poczty, telegrafu i telefonu przed utworzeniem państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i które korzystały ze specjalnego zabezpieczenia na tym majątku. Majątek ten nie może być obciążony żadnemi innemi pożyczkami i zobowiązaniami Skarbu Państwa.

Inwentaryzacja i oszacowanie majątku, oznaczonego w ust. 1, dokonane zostaną według zasad, które ustali Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Wszelkie nieruchomości stają się z chwilą nabycia ich przez przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" własnością Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo zaś zatrzymuje je w swoim zarządzie powierniczym i użytkowaniu.

Z przekazanego mu w zarząd powierniczy i użytkowanie majątku przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" może - w granicach zwykłego zarządu - wynajmować oraz wydzierżawiać wszelkie nieruchomości.

Zbywanie majątku nieruchomego może być dokonane tylko w granicach upoważnień ustawowych.

Na potrzeby eksploatacji, uzasadnione planem finansowo-gospodarczym, zatwierdzonym przez Radę Ministrów, może przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" zaciągać krótkoterminowe pożyczki nie przewyższające w sumie 10% ogólnego dochodu eksploatacyjnego brutto za ubiegły rok budżetowy. Pożyczki te będą spłacane z bieżących dochodów przedsiębiorstwa. Ogólne zasady, na jakich pożyczki te mogą być zaciągane, ustali Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Zaciąganie pożyczek wyższych, aniżeli określone w ust. 1, i długoterminowych, oraz zaciąganie jakichkolwiek pożyczek przez emitowanie obligacyj, wreszcie zaciąganie wszelkich zobowiązań, obciążających nieruchomości, może nastąpić tylko w granicach upoważnień ustawowych.

Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" wolne jest od wszelkich podatków, danin i opłat publicznych, od których wolny jest Skarb Państwa.

Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" pokrywa z własnych dochodów i funduszów wszelkie swoje wydatki, jak również oprocentowanie i spłatę pożyczek zaciągniętych na cele przedsiębiorstwa łącznie z odpisami na fundusze, wymienione w art. 11.

Wszystkie świadczenia przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", czynione w interesie Państwa na rzecz jego poszczególnych organów lub innych państwowych przedsiębiorstw, z wyjątkiem wynikających z art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie, powinny być odpowiednio opłacane.

Rada Ministrów uchwala corocznie, w jaki sposób ma być pokryty ubytek w dochodach przedsiębiorstwa, który powstał wskutek nałożonego na przedsiębiorstwo obowiązku wykonywania bezpłatnie świadczeń, wymienionych w art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.

Wszelkie wypłaty uskuteczniane za pośrednictwem przedsiębiorstwa będą dokonane przez przedsiębiorstwo dopiero po otrzymaniu potrzebnego na ten cel pokrycia w gotówce.

Przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" prowadzi swoją gospodarkę na podstawie rocznych budżetów i planów finansowo - gospodarczych, zatwierdzonych przez Radę Ministrów na podstawie wniosku przedstawionego przez Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Przy wykonywaniu budżetu zwyczajnego w razie konieczności lub w celu osiągnięcia lepszych wyników gospodarki przedsiębiorstwa, Ministrowi Poczt i Telegrafów służy prawo przekraczania poszczególnych kredytów, z wyjątkiem kredytów na wydatki osobowe, określone stałemi etatami, o ile te przekroczenia nie zmniejszą przewidzianego budżetem czystego zysku Minister Poczt i Telegrafów będzie obowiązany przedstawić w rocznem sprawozdaniu uzasadnienie dokonanego przekroczenia kredytów.

Przedsiębiorstwo sporządza bilans otwarcia, a z końcem każdego roku budżetowego sprawozdania i bilans zamknięcia, podlegające zatwierdzeniu przez Radę Ministrów na podstawie wniosku przedstawionego przez Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Do budżetu państwowego włącza się tylko wpłatę do Skarbu Państwa lub dopłatę ze Skarbu Państwa w wysokości odpowiadającej czystemu zyskowi lub niedoborowi przedsiębiorstwa, jakie wynikają z budżetu (planu finansowo - gospodarczego) przedsiębiorstwa, zatwierdzonego przez Radę Ministrów na dany okres budżetowy. Gdyby wpłata do Skarbu Państwa lub dopłata ze Skarbu Państwa została ustawą skarbową włączona do budżetu państwowego w innej wysokości, niż wynika z zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu finansowo-gospodarczego, Rada Ministrów dostosuje plan finansowo - gospodarczy do wysokości wpłaty lub dopłaty, ustalonej w budżecie państwowym.

Rok budżetowy przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" określi rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie wniosku przedstawionego przez Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Zasady rachunkowości i kasowości przedsiębiorstwa ustali Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

Fundusze specjalne przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" będą tworzone na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych na wniosek Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Czysty zysk przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" stanowi różnica, powstała po potraceniu od ogólnego rocznego dochodu eksploatacyjnego:

a)
wszystkich wydatków eksploatacyjnych;
b)
procentów i. spłaty pożyczek tudzież zobowiązań obciążających majątek Skarbu Państwa, oddany w zarząd powierniczy i użytkowanie przedsiębiorstwu "Polska Poczta, Telegraf i Telefon";
c)
potrąceń i dopłat na fundusze (art. 11).

Zarząd przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" wykonywa Minister Poczt i Telegrafów przez Dyrekcje Poczt i Telegrafów oraz inne organa im równorzędne, bądź podległe. Ministrowi Poczt i Telegrafów oprócz spraw wskazanych w poszczególnych artykułach niniejszego rozporządzenia zastrzeżone zostają nadal sprawy wymienione w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26).

Organizację i zakres działania Dyrekcyj Poczt i Telegrafów, organów im równorzędnych oraz organów niższych, ustala Minister Poczt i Telegrafów w drodze rozporządzenia.

Dla centralnego prowadzenia poszczególnych agend przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mogą być tworzone przez Ministra Poczt i Telegrafów za zgodą Prezesa Rady Ministrów osobne organa przedsiębiorstwa. Polska Poczta, Telegraf i Telefon", podlegające bezpośrednio Ministrowi Poczt i Telegrafów.

Skrypty dłużne i weksle, wystawione przez przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" podpisują bądź Minister Poczt i Telegrafów, bądź dwie osoby, z pośród osób upoważnionych do tego przez Ministra Poczt i Telegrafów i wpisanych do rejestru handlowego (art. 3).

Minister Poczt i Telegrafów po porozumieniu z Ministrem Skarbu przedstawia Radzie Ministrów:

a)
roczne sprawozdania i bilanse wraz z rachunkami zysków i strat nie później jak sześć miesięcy po upływie roku sprawozdawczego,
b)
budżet i plan finansowo - gospodarczy nie później jak na cztery miesiące przed rozpoczęciem, odnośnego roku budżetowego.

Osobna instrukcja, wydana przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów oraz Ministrem Skarbu określi sposób i terminy wykonywania kontroli nad przedsiębiorstwem "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Wyniki poszczególnych rewizyj Najwyższej Izby Kontroli niezwłocznie po ich zakończeniu powinny być podane do wiadomości Ministrowi Poczt i Telegrafów.

Rewizja rocznych sprawozdań i bilansów powinna być ukończona w ciągu 10 miesięcy po upływie roku sprawozdawczego i wyniki jej przedstawione Prezydentowi Rzeczypospolitej i Izbom Ustawodawczym oraz przesłana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Poczt i Telegrafów i Ministrowi Skarbu.

Zastępstwo sądowe interesów przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" należy do zakresu działania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach ogólnie obowiązujących przepisów o działalności Prokuratorii.

Stosunek służbowy pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf ł Telefon" ma charakter publiczno-prawny.

Przepisy o stosunku służbowym, o uposażeniu, o postępowaniu dyscyplinarnem i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", wymienionych w ust. 1, wydaje Rada Ministrów na wniosek Ministra Poczt i Telegrafów.

W przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mogą być zatrudnieni oprócz pracowników, wymienionych w ust. 1, pracownicy kontraktowi (na podstawie umowy o pracę).

Przepisy o umowie o pracę i urlopach pracowników kontraktowych w przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" wydaje Rada Ministrów na wniosek Ministra Poczt i Telegrafów.

Do czasu wydania przepisów, przewidzianych w ust. 2 i 4 stosowane b da obecnie obowiązujące pracowników pocztowo-telegraficznych przepisy.

Funkcjonariusze państwowi i pracownicy, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, pozostający dotychczas w służbie pocztowo - telegraficznej, przechodzą do służby w przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Ministrowi Poczt i Telegrafów przysługuje prawo przenoszenia funkcjonarjuszów Ministerstwa Poczt i Telegrafów do służby w przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i pracowników przedsiębiorstwa do służby w Ministerstwie Poczt i Telegrafów.

Dzień rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" określi rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Z dniem tym tracą moc obowiązującą wszelkie sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem przepisy.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu ł zainteresowanymi ministrami w zakresie ich działania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.