Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.88.579

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych2)

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1735, z 2004 r. Nr 282, poz. 2810 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 953) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) soków owocowych zagęszczonych (koncentratów owocowych, koncentratów soków owocowych);";

2)
w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minimalne wartości w skali Brixa dla soków owocowych odtworzonych z zagęszczonego soku owocowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.";

3)
w załączniku nr 1:
a)
w części "Soki owocowe odtworzone z zagęszczonego soku owocowego" ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodana woda stosowana przy odtwarzaniu spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 466). Otrzymany sok owocowy posiada cechy organoleptyczne i analityczne odpowiadające co najmniej średniej jakości soku owocowego uzyskanego z owoców tego samego rodzaju.",

b)
w części "Surowce" po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Odtworzony przecier owocowy - produkt uzyskany z zagęszczonego przecieru owocowego przez odtworzenie udziału wody usuniętej w procesie zagęszczania, dla którego minimalne wartości w skali Brixa są takie same jak dla soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego.";

4)
dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają dyrektywę Komisji 2009/106/WE z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 212 z 15.08.2009, str. 42).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

ZAŁĄCZNIK 

MINIMALNE WARTOŚCI W SKALI BRIXA DLA SOKÓW OWOCOWYCH ODTWORZONYCH Z ZAGĘSZCZONEGO SOKU OWOCOWEGO

Nazwa zwyczajowa owocu, z którego jest produkowany zagęszczony sok owocowyNazwa botaniczna owocuMinimalne wartości w skali Brixa dla soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego
Jabłko (*) Malus domestica Borkh.11,2
Morela (**) Prunus armeniaca L.11,2
Banan (**) Musa sp.21,0
Czarna porzeczka (*)(***) Ribes nigrum L.11,6
Winogrona (*) Vitis vinifera L. lub jej krzyżówki

Vitis labrusca L. lub jej krzyżówki

15,9
Grejpfrut (*) Citrus x paradise Macfad.10,0
Guajawa (**)(***) Psidium guajava L.9,5
Cytryna (*) Citrus limon (L.) Burm.f.8,0
Mango (**)(***) Magnifera indica L.15,0
Pomarańcza (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck11,2
Marakuja (*)(***)Passiflora edulis Sims13,5
Brzoskwinia (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica10,0
Gruszka (**) Pyrus communis L.11,9
Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr.12,8
Malina (*) Rubus idaeus L.7,0
Wiśnia (*) Prunus cerasus L.13,5
Truskawka (*) Fragaria ananassa Duch.7,0
Mandarynka (*) Citrus reticulata Blanco11,2
Jeżeli sok owocowy odtworzony z soku zagęszczonego produkowany jest z owoców niewymienionych w powyższym wykazie, minimalna wartość w skali Brixa soku owocowego odtworzonego jest równa wartości w skali Brixa soku uzyskiwanego z owoców wykorzystywanych do produkcji soku zagęszczonego.

(*) W przypadku tych produktów, jeżeli wytwarzane są w postaci soku, minimalna gęstość względna określana jest refraktometrycznie w temperaturze 20 °C.

(**) W przypadku tych produktów, jeżeli wytwarzane są w postaci przecieru, oznaczana jest wyłącznie minimalna odczytywana wartość w skali Brixa (bez korekty kwasowości).

(***) W odniesieniu do tych produktów minimalna wartość w skali Brixa ma zastosowanie wyłącznie dla odtworzonego soku owocowego i odtworzonego przecieru owocowego produkowanych w Unii Europejskiej.