Dyrektywa 2009/106/WE zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.212.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 sierpnia 2009 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2009/106/WE
z dnia 14 sierpnia 2009 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi(1), w szczególności jej art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu propagowania swobodnego przepływu na terytorium Wspólnoty soków owocowych i niektórych podobnych produktów w dyrektywie 2001/112/WE ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Przepisy te należy dostosować w celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w odpowiednich międzynarodowych normach, w szczególności do normy Codex dotyczącej soków owocowych i nektarów (Codex Stan 247-2005), która została przyjęta przez Komisję Codex Alimentarius na dwudziestym ósmym posiedzeniu w dniach 4 - 9 lipca 2005 r. i kodeksu praktyki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (AIJN).

(2) Wymieniona norma Codex określa w szczególności czynniki jakości oraz wymagania dotyczące etykietowania dla soków owocowych i podobnych produktów. Kodeks praktyki AIJN określa również czynniki jakości dla soków owocowych z koncentratu i jest wykorzystywany na poziomie międzynarodowym jako wzorzec odniesienia w samoregulacji branży soków owocowych. W miarę możliwości należy dostosować dyrektywę 2001/112/WE do wymienionych norm.

(3) Wymieniona norma Codex stanowi, że produkt wytwarzany przez odtworzenie z zagęszczonego soku owocowego określany jest jako "sok owocowy z koncentratu". W przypadku odpowiednich przepisów wspólnotowych dotyczących etykietowania należy stosować te same, międzynarodowo uznane, określenia. W celu zapewnienia spójności etykietowania we wszystkich państwach członkowskich w miarę potrzeb należy zmienić poszczególne wersje językowe zgodnie z terminologią Codex.

(4) Wspomniana norma Codex i kodeks praktyki AIJN określają również minimalne wartości w skali Brixa dla wymienionych w wykazie soków owocowych z koncentratu. Wartości te ułatwiają testy dotyczące minimalnych wymogów jakości, należy zatem uwzględnić je w stopniu, w jakim odpowiadają wartościom referencyjnym stosowanym we Wspólnocie.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2001/112/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 2001/112/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 6 określenia: "wyprodukowano z koncentratu (-ów)" oraz "częściowo wyprodukowano z koncentratów" zastępuje się odpowiednio słowami: "z koncentratu(-ów)" oraz "częściowo z koncentratu(-ów)";

2) w załączniku I część I (Definicje) pkt 1 lit. b) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Otrzymany w ten sposób produkt posiada właściwości organoleptyczne i analityczne odpowiadające co najmniej właściwościom, jakie posiada przeciętny typ soku otrzymanego z owoców tego samego rodzaju w rozumieniu przepisów lit. a). Minimalne wartości w skali Brixa dla soków owocowych z koncentratu zostały wymienione w załączniku V.";

3) dodaje się załącznik V w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji.

Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 sierpnia 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK V
Nazwa zwyczajowa owocuNazwa botanicznaMinimalne wartości w skali Brixa dla odtworzonego soku owocowego i odtworzonego przecieru owocowego
Jabłko(*)Malus domestica Borkh.11,2
Morela(**)Prunus armeniaca L.11,2
Banan(**)Musa sp.21,0
Czarna porzeczka(*)Ribes nigrum L.11,6
Winogrona(*)Vitis vinifera L. or hybrids thereof

Vitis labrusca L. or hybrids thereof

15,9
Grejpfrut(*)Citrus x paradise Macfad.10,0
Guajawa(**)Psidium guajava L.9,5
Cytryna(*)Citrus limon (L.) Burm.f.8,0
Mango(**)Magnifera indica L.15,0
Pomarańcza(*)Citrus sinensis (L.) Osbeck11,2
Marakuja(*)Passiflora edulis Sims13,5
Brzoskwinia(**)Prunus persica (L.) Batsch var. persica10,0
Gruszka(**)Pyrus communis L.11,9
Ananas(*)Ananas comosus (L.) Merr.12,8
Malina(*)Rubus idaeus L.7,0
Wiśnia(*)Prunus cerasus L.13,5
Truskawka(*)Fragaria x ananassa Duch.7,0
Mandarynka(*)Citrus reticulata Blanco11,2
Jeżeli sok owocowy z koncentratu produkowany jest z owoców niewymienionych w powyższym wykazie, minimalna wartość w skali Brixa odtworzonego soku owocowego odpowiada wartości w skali Brixa soku uzyskiwanego z owoców wykorzystywanych do produkcji koncentratu.

W przypadku produktów oznaczonych gwiazdką(*), które wytwarzane są w postaci soku, minimalna gęstość względna oznaczana jest w odniesieniu do wody 20/20 °C.

W przypadku produktów oznaczonych podwójną gwiazdką(**), które wytwarzane są w postaci przecieru, oznaczana jest wyłącznie minimalna odczytywana wartość w skali Brixa (bez korekty kwasowości).

W odniesieniu do czarnej porzeczki, guajawy, mango i marakui minimalna wartość w skali Brixa ma zastosowanie wyłącznie do odtworzonego soku owocowego i odtworzonego przecieru owocowego produkowanych we Wspólnocie."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.