Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.120.828

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

Na podstawie art. 217 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz. U. Nr 114, poz. 960) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Towarzystwo zbywa lub umarza tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu zbycia lub umorzenia tytułu uczestnictwa przez liczbę tytułów uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru tytułów uczestnictwa portfela.";

2) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Towarzystwo otwiera księgi rachunkowe portfela z dniem przydzielenia pierwszego tytułu uczestnictwa w portfelu albo z dniem nabycia pierwszego składnika portfela w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.";

3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Składniki portfela nabyte albo zbyte w dniu wyceny po godzinie, o której mowa w § 30, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów portfela i ustaleniu jego zobowiązań.";

4) § 33 otrzymuje brzmienie:

"§ 33. 1. Towarzystwo sporządza i poddaje przeglądowi biegłego rewidenta półroczne sprawozdanie finansowe portfela - w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

2. Towarzystwo sporządza i poddaje badaniu biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe portfela - w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.";

5) § 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Towarzystwo może zlecić prowadzenie rejestru tytułów uczestnictwa portfela wyspecjalizowanemu podmiotowi posiadającemu odpowiednie wyposażenie techniczno-organizacyjne.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539.