Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.108.1142

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 189, poz. 1584 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 975) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Etat dla Biura WDT i dla delegatur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej.";

2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TERYTORIALNY OBSZAR DZIAŁANIA DELEGATUR WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

1. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Gdyni

obejmuje obszar województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego.

2. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Krakowie

obejmuje obszar województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

3. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Olsztynie

obejmuje obszar województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

4. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Warszawie

obejmuje obszar województw: lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

5. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura we Wrocławiu

obejmuje obszar województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.