Art. 53. - [Delegacja ustawowa - szczegółowy zakres działania i organizacja WDT] - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r. do: 22 kwietnia 2023 r.
Art.  53.  [Delegacja ustawowa - szczegółowy zakres działania i organizacja WDT]

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania WDT, jego organizację wewnętrzną, siedziby Biura WDT i delegatur, uwzględniając cele działalności WDT oraz potrzebę sprawnego realizowania zadań.