§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.108.1142

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.