§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.108.1142

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 189, poz. 1584 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 975) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Etat dla Biura WDT i dla delegatur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej.";

2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.